Anlitandet av väktare och ordningsvakter har ökat

Med den privata säkerhetsbranschen avses den helhet som består av bevakningsrörelse, ordningsvaktsverksamhet, säkerhetsskyddande verksamhet och säkerhetskontrollverksamhet. Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är t.ex. låssmeder eller installatörer av inbrottslarmsystem.

De privata säkerhetstjänsterna har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Förändringarna i befolkningsstrukturen, teknikens utveckling, säkerhetsmyndigheternas resurser, förändringarna i brottsligheten och den internationella lagstiftningen har inverkat på branschens ställning, uppgifter och utveckling. I dag erbjuder branschen allt fler och långt specialiserade tjänster. Väktare och ordningsvakter utför uppgifter som tidigare hörde till myndigheterna.

För att verka inom den privata säkerhetsbranschen krävs tillstånd. Polisstyrelsens tillståndsförvaltningsenhet svarar för att utfärda och återkalla centrala myndighetstillstånd som rör den privata säkerhetsbranschen samt för den riksomfattande myndighetstillsynen och myndighetsstyrningen av branschen. Polisinrättningen godkänner på ansökan sökanden som väktare, tillfällig väktare, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter och ordningsvakt.

Befogenheterna fastställs i lagstiftning

Väktare bevakar egendom, skyddar personers integritet och/eller avslöjar brott som riktat sig mot bevakningsobjektet eller uppdragsgivaren. En ordningsvakt har däremot till uppgift att upprätthålla ordning och säkerhet samt förhindra brott och olyckor inom sitt tjänstgöringsområde. I Finland får ordningsvakter tillsättas endast för sådana objekt som avses i lagen.

Väktarnas befogenheter grundar sig på lagen om privata säkerhetstjänster. Användningen av befogenheter hör till utförandet av bevakningsuppgifter. En väktare har under de förutsättningar som anges i lagen rätt att avlägsna en person från bevakningsområdet, gripa en person som begått brott och utföra en s.k. säkerhetsvisitation på den som gripits för att förvissa sig om att denne inte innehar föremål eller ämnen med vilka han eller hon kan utsätta sig själv eller andra för fara. I samband med dessa befogenheter har en väktare också under vissa förutsättningar rätt att använda maktmedel.

En ordningsvakt har fler befogenheter än en väktare. Befogenheterna är beroende av på vilket tjänstgöringsområde enligt lagen ordningsvakten arbetar.

Mer information