Laglighetsövervakning tryggar kvaliteten på myndighetsverksamhet

Varje ministerium svarar inom sitt ansvarsområde för att förvaltningen fungerar som sig bör. All utövning av offentlig makt ska bygga på lag, och lag ska iakttas noggrant i offentlig verksamhet. Denna princip om förvaltningens lagenlighet som avses i grundlagen förutsätter också i praktiken övervakning av huruvida myndigheternas verksamhet är lagenlig.

Vid inrikesministeriet behandlar avdelningarna de frågor som gäller laglighetsövervakningen inom deras ansvarsområde

Vid inrikesministeriet har laglighetsövervakningen ordnats så att polisavdelningen, räddningsavdelningen, gränsbevakningsavdelningen, migrationsavdelningen, enheten för internationella frågor och enheten för nationell säkerhet behandlar var och en de frågor som gäller laglighetsövervakningen inom deras ansvarsområde. Tyngdpunkten för den praktiska verksamheten och behandlingen av frågor som gäller laglighetsövervakning ligger vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen ansvarar för den allmänna utvecklingen av laglighetsövervakningen vid ministeriet och inom förvaltningsområdet och stöder vid behov avdelningarna och enheterna i laglighetsövervakningsuppgifter.

Laglighetsövervakningens verksamhetsformer är

  • behandling av förvaltningsklagan och medborgarbrev som inkommit till myndigheten
  • utredningar som inletts på eget initiativ
  • övervakning av behandlingen av personuppgifter
  • granskningar av laglighetsövervakningen
  • rapportering om frågor som gäller laglighetsövervakning.

Inrikesministeriet utarbetar årligen ministeriets och förvaltningsområdets berättelse om laglighetsövervakningen som publiceras på ministeriets webbplats.

Laglighetsövervakningsanvisningen styr laglighetsövervakningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriet har utfärdat en anvisning om laglighetsövervakning för hela förvaltningsområdet. Anvisningen behandlar på ett genomgripande sätt normer, metoder, ansvar och verksamhetsprinciper för laglighetsövervakningen inom förvaltningsområdet. Anvisningen om laglighetsövervakning uppdateras för närvarande. Den 11 december 2023 förlängdes giltighetstiden för den nuvarande anvisningen till den 30 juni 2024.

Laglighetsövervakningsanvisning

Vid inrikesministeriet finns en arbetsgrupp för utveckling av laglighetsövervakningen. I arbetsgruppen finns representanter från ministeriets avdelningar och fristående enheter samt från ämbetsverken inom inrikesministeriets förvaltningsområde: Polisstyrelsen, Gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket, Migrationsverket, Skyddspolisen, Räddningsinstitutet och Krishanteringscentret.

Högsta laglighetsövervakarna övervakar inrikesförvaltningens verksamhet

Riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet inriktar årligen övervakning på inrikesministeriets förvaltningsområde i betydande utsträckning. Ministeriet och ämbetsverken inom förvaltningsområdet ger utredningar och utlåtanden till de högsta laglighetsövervakarna. De högsta laglighetsövervakarnas avgörandepraxis följs också upp noggrant.

Också dataombudsmannen, underrättelsetillsynsombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen och statens revisionsverk inriktar övervakning på inrikesministeriet och förvaltningsområdets verksamhet.