Inrikesministeriets beskrivning av handlingars offentlighet

Enligt 28 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) ska en informationshanteringsenhet för genomförande av offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar.

Syftet med denna beskrivning av handlingars offentlighet är att hjälpa medborgarna att få information om inrikesministeriets verksamhet. Medborgarna har rätt att övervaka den offentliga maktutövningen, följa användningen av allmänna medel, fritt bilda sig åsikter, påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen.

Inrikesministeriets beskrivning av handlingars offentlighet

Begäran om information till ministeriet