Informationsverktyget Sentimentti

Informationsverktyget Sentimentti tillhandahåller säkerhetsmyndigheterna en heltäckande och sektorsövergripande metod för att analysera, prognostisera och följa upp människors känsla av trygghet.

Med Sentimentti produceras befolkningsdata regelbundet och användargränssnittet tillhandahåller flertalet analysmetoder.

  • Sentimenttis basmaterial (N = 5 011) samlades in under tiden 1–12 april 2021 från Norstat Ab:s webbpanel. Insight360 Ab (numera Taloustutkimus) ansvarade för analysen och modelleringen av materialet.
  • Under 2022 togs tre stickprov för att komplettera materialet i webbpanelen. Det första stickprovet togs i mars (n = 870), det andra i maj (n = 884) och det tredje i oktober (n = 850).
  • Det femte och nyaste befolkningsurvalet baserar sig på Taloustutkimus Oy:s webbpanel 29.9–11.10.2023 (n=3179).

Med Sentimentti har man genom statistiska metoder möjlighet att kombinera olika data samt relatera datan till geografisk plats.

Användargränssnittet för Sentimentti utvecklas kontinuerligt för att säkerhetsmyndigheterna ska kunna undersöka olika datakällor utifrån ett geografiskt perspektiv och analysera omfattande befolkningsdata mer djupgående än på medeltalsnivå.

Bakgrund om Sentimentti

Ett mål för inrikesministeriet och inrikesförvaltningens gemensamma strategi är att känslan av trygghet ska vara hög hos alla befolkningsgrupper som är bosatta i Finland. Avsikten är att målet ska nås i samarbete med  intressentgrupper genom planering och genomförande av så effektiva åtgärder som möjligt. Sentimentti har utvecklats i samarbete med Taloustutkimus i syfte att uppnå det uppställda målet. 

Ytterligare information

Sini Erholtz, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strategia- ja kehittämisyksikkö Telefon:0295488439   E-postadress: