Förvaltningens reformprojekt beredde genomförandet av reformen av räddningsväsendet

I samband med reformen av räddningsväsendet överfördes ansvaret för ordnandet av tjänster vid 22 räddningsverk som upprätthålls av kommuner och samkommuner till välfärdsområdena och Helsingfors stad. Välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av både räddningsväsendets tjänster och social- och hälsotjänsterna inom sitt område. Genom reformen blir statens styrning i räddningsväsendet starkare.

I inrikesministeriets projekt för en reform av förvaltningen reviderades det riksomfattande systemet för styrning av räddningsväsendet så att det motsvarar kraven i reformen av räddningsväsendet. Målet är att systemet för styrning av räddningsväsendet är tillräckligt effektivt för att säkerställa att det riksomfattande och regionala servicesystemet inom räddningsväsendet fungerar när reformen av räddningsväsendet trädde i kraft. Dessutom tryggas den synergifördel som det nära sambandet mellan räddningsverksamheten inom räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården inom social- och hälsovården medför.

I projektet bereddes organiseringen av det riksomfattande systemet för förvaltning och styrning av räddningsväsendet. Genom det riksomfattande systemet för förvaltning och styrning av räddningsväsendet förbättras enhetligheten och jämlikheten i fråga om räddningsväsendets tjänster. Dessutom möjliggörs att systemet fungerar enhetligt på riksnivå under störningssituationer, vid storolyckor och under undantagsförhållanden.

Förberedelserna för genomförandet av den regionala beredningen skedde i nära samarbete med räddningsverken

Genom projektet för en reform av förvaltningen stöddes också genomförandet av den regionala beredningen. Målet är att välfärdsområdena utvecklar förvaltningen av räddningsväsendet med tanke på att räddningsväsendet är ett parallellt ansvarsområde med social- och hälsovårdsväsendet. 

Beredningsorganisationen för förvaltningens reformprojekt, i synnerhet räddningsväsendets ledning och nätverket av regionala beredare inom räddningsväsendet, stödde de lokala räddningsväsendena när välfärdsområdena bildades och när överföringen av organiseringsuppgiften bereddes.  I de förvaltningsövergripande beredningsgrupperna för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet (förvaltnings-, ekonomi- och stödtjänster, ledning och kompetens, ordnande av tjänster, kontaktytor, IKT) skapades en regional färdplan och lägesbild för de nya välfärdsområdena. 

Framskridande

Projektet tillsattes den 26 februari 2021 och mandatperioden upphörde den 31 december 2022.

Mer information

Tiina Snellman, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö Telefon:0295488638   E-postadress: