Strategiska mål för ordnandet av räddningsväsendet

Statsrådet fastställer de riksomfattande strategiska målen för ordnandet av räddningsväsendet vart fjärde år.

I målen beaktas de nationella, regionala och lokala behoven av räddningsväsendets tjänster samt olycksriskerna. Syftet med målen är att säkerställa att räddningsväsendets tjänster ordnas på ett högklassigt, enhetligt och kostnadseffektivt sätt. 

De riksomfattande strategiska målen för ordnandet av räddningsväsendet 2023–2026

Mål 1: En likvärdig och högkvalitativ servicenivå inom räddningsväsendet tillgodoses både regionalt och på riksnivå.
 
Mål 2: Räddningsväsendet förfogar över tillräckliga personresurser samt en kompetent och välmående personal.
 
Mål 3: Räddningsväsendets förebyggande av olyckor är riskbaserat, likvärdigt och effektivt.
 
Mål 4: Räddningsväsendet förmår att omedelbart reagera på ett planenligt sätt i alla säkerhetssituationer, och det är en närservice på säkerhetsområdet även framöver. 
 
Mål 5: Räddningsväsendets regionala och riksomfattande beredskap gör det möjligt att skydda befolkningen under alla omständigheter.
 
Mål 6: Räddningsväsendet har aktiv och planmässig internationell verksamhet som anknyter till dess nationella strukturer.
 
Mål 7: Nationell planering, genomförande och utveckling av räddningsväsendets tjänster bygger på informationsledning och samordnad informationshantering.
 
Mål 8: Investeringar i räddningsväsendet stärker serviceproduktionens effektivitet.
 
Mål 9: Räddningsväsendet har tydliga mekanismer för administration och styrning.
Nästa steg i reformen av räddningsväsendet är att det görs justeringar av lagstiftningen. En del av justeringarna behandlas för närvarande i riksdagen.

 

Mer information