Räddningsväsendets organisation och ansvarsfördelning

Räddningsverken sköter räddningsväsendets uppgifter inom sitt område

I Finland finns det 22 räddningsverk som upprätthålls av kommunerna gemensamt. Enligt lagen avtalar räddningsområdets kommuner sinsemellan om ordnande av räddningsväsendet. Räddningsverken sköter räddningsväsendets uppgifter inom sitt område. Det lokala räddningsväsendet ansvarar bl.a. för räddningsväsendets servicenivå samt för att räddningsverkets verksamhet och sotningstjänsterna ordnas på behörigt sätt.

Räddningsverken | fi

Frivilliga brandkårer, anstaltsbrandkårer, fabriksbrandkårer och militärbrandkårer (s.k. avtalsbrandkårer) deltar i skötseln av räddningsväsendets uppgifter enligt det avtal som de ingått med räddningsverket.

Avtalsbrandkårer | fi

Det finns ca 90 brandstationer som är bemannade dygnet runt och ca 730 andra brandstationer. Antalet personer som deltar i räddningsverksamhet på heltid är ca 4 000 och antalet avtalsbrandkårister ca 14 600.

Utöver räddningsverksamheten kan räddningsverken sköta första insatser och prehospital akutsjukvård om de har kommit överens om detta med hälsomyndigheterna.

Prehospital akutsjukvård | SHM

Inrikesministeriets räddningsavdelning leder, styr och övervakar räddningsväsendet

Inrikesministeriets räddningsavdelning leder, styr och övervakar räddningsväsendet samt tillgången till och nivån på dess tjänster, svarar för räddningsväsendets organisering i hela landet samt samordnar de olika ministeriernas och ansvarsområdenas verksamhet inom räddningsväsendet och dess utveckling. Dessutom beslutar räddningsavdelningen för räddningsverksamhetens del om lämnande av bistånd till utlandet.

Regionförvaltningsverken övervakar räddningsväsendet samt tillgången till och nivån på räddningsväsendets tjänster inom sitt område.

Företrädare för statliga räddningsmyndigheter är inrikesministeriets räddningsöverdirektör och de tjänstemän vid inrikesministeriet och regionförvaltningsverket som denne förordnat.

Räddare utbildas i Kuopio och Helsingfors

Räddningsinstitutet som finns i Kuopio svarar för utbildningen av räddningsväsendets och nödcentralernas personal och för utbildning som ger beredskap för uppgifter inom räddningsväsendet och den civila krishanteringen. Räddningsinstitutet ordnar också beredskapsutbildning för olika myndigheter.

Räddningsinstitutet

Vid Helsingfors räddningsskola utbildas dessutom räddare och brandförmän för Helsingfors räddningsverks behov.

Brandskyddsfonden beviljar understöd för brandsäkerhetsprojekt

Brandskyddsfonden är en fond som finns vid räddningsavdelningen och som beviljar understöd för projekt som syftar till att förebygga eldsvådor och främja räddningsverksamheten. Brandskyddsfondens medel samlas in som en del av brandförsäkringar (brandskyddsavgift).

Brandskyddsfonden

Räddningsväsendet reformeras

I Finland pågår en reform av räddningsväsendet. 

Reformen av räddningsväsendet