Räddningsväsendets organisation och ansvarsfördelning

Räddningsverken sköter räddningsväsendets uppgifter inom sitt område

I Finland finns det 21 regionala räddningsverk. Räddningsverken sköter räddningsväsendets uppgifter inom sitt område. Det lokala räddningsväsendet ansvarar bland annat för räddningsväsendets servicenivå samt för att räddningsverkets verksamhet ordnas på behörigt sätt.

Ordnandet av räddningsväsendet reviderades som en del av social- och hälsovårdsreformen. Vid ingången av 2023 överfördes ansvaret för att ordna räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena och Helsingfors stad, som likaså ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården inom sina områden.

Den regionala indelningen i välfärdsområden baserar sig i huvudsak på den nuvarande landskapsindelningen. Inom landskapet Nyland ansvarar de fyra välfärdsområdena och Helsingfors stad för ordnandet av uppgifter.

Räddningsverken | fi

Reformen av räddningsväsendet

Frivilliga brandkårer, anstaltsbrandkårer, fabriksbrandkårer och militärbrandkårer (s.k. avtalsbrandkårer) deltar i skötseln av räddningsväsendets uppgifter enligt det avtal som de ingått med räddningsverket.

Avtalsbrandkårer | fi

Det finns ca 90 brandstationer som är bemannade dygnet runt och ca 730 andra brandstationer. Antalet personer som deltar i räddningsverksamhet på heltid är ca 4 000 och antalet avtalsbrandkårister ca 14 250.

Utöver räddningsverksamheten kan räddningsverken sköta första insatser och prehospital akutsjukvård om de har kommit överens om detta med hälsomyndigheterna.

Prehospital akutsjukvård | SHM

Inrikesministeriet styr räddningsväsendet

Inrikesministeriet leder, styr och utövar allmän tillsyn över räddningsväsendet samt tillgången till och nivån på dess tjänster. Inrikesministeriet sörjer också för riksomfattande förberedelser och arrangemang inom räddningsväsendet och utvecklar samarbetet mellan olika ministerier och sektorer när det gäller räddningsväsendet.  

Ministeriet svarar för Räddningsinstitutets resultatstyrning och styr regionförvaltningsverkens ansvarsområden för räddningsväsendet och beredskapen. Regionförvaltningsverken stöder inrikesministeriet i dess riksomfattande uppgifter, utövar tillsyn över räddningsväsendet samt tillgången till och nivån på räddningsväsendets tjänster inom sitt verksamhetsområde samt samordnar den regionala beredskapen.

Företrädare för statliga räddningsmyndigheter är inrikesministeriets räddningsöverdirektör och de tjänstemän vid inrikesministeriet och regionförvaltningsverket som denne förordnat.

Räddare utbildas i Kuopio och Helsingfors

Räddningsinstitutet som finns i Kuopio svarar för utbildningen av räddningsväsendets och nödcentralernas personal och för utbildning som ger beredskap för uppgifter inom räddningsväsendet och den civila krishanteringen. Räddningsinstitutet ordnar också beredskapsutbildning för olika myndigheter.

Räddningsinstitutet

Vid Helsingfors räddningsskola utbildas dessutom räddare och brandförmän för Helsingfors räddningsverks behov.

Brandskyddsfonden beviljar understöd för brandsäkerhetsprojekt

Brandskyddsfonden är en fond som finns vid räddningsavdelningen och som beviljar understöd för projekt som syftar till att förebygga eldsvådor och främja räddningsverksamheten. Brandskyddsfondens medel samlas in som en del av brandförsäkringar (brandskyddsavgift).

Brandskyddsfonden

Räddningsväsendet reformeras

I Finland pågår en reform av räddningsväsendet. 

Reformen av räddningsväsendet