Polisväsendet

Inrikesministeriet styr och övervakar polisverksamheten och bereder lagstiftningen om den. Syftet med polisens verksamhet är att säkerställa människors och miljöns säkerhet. Polisstyrelsen är ett centralt ämbetsverk som leder och styr den operativa polisverksamheten. Den lokala polisen utgörs av 11 polisinrättningar.

 • Regeringsprogrammets åtgärder inom polisens ansvarsområde »

  Ett mål i regeringsprogrammet är att stärka säkerheten och samhällets resiliens. Polisens närvaro tryggas i hela landet.

 • Brottslighet i Finland »

  Finska polisen får årligen kännedom om över en halv miljon brott och förseelser.

 • Organiserad brottslighet »

  I Finland ägnar sig de organiserade kriminella sammanslutningarna i synnerhet åt narkotikabrottslighet, men allt oftare också åt företagsverksamhet inom bygg-, städ- och restaurangbranschen.

 • Bekämpning av terrorism »

  Omvärlden för terrorismbekämpning håller på att ändras snabbt i Finland och hotet om terrorism har ändrats.

 • Våldsbejakande radikalisering och extremism »

  Med våldsbejakande radikalisering avses att våldsam verksamhet motiveras med idévärldar eller ideologier.

 • Hatbrott »

  Ett hatbrott är ett sådant brott mot en person, en grupp, någons egendom, en institution eller en representant för dessa vars motiv är fördomar eller förakt mot offrets antagna eller verkliga egenskap. .

 • Människohandel »

  I människohandeln underkuvas offret och kontrolleras av någon annan, i allmänhet med syfte att utnyttja personen ekonomiskt.

 • Ekonomisk brottslighet och grå ekonomi »

  Det vanligaste ekonomiska brottet är skattebrott. Ekonomisk brottslighet och grå ekonomi orsakar betydande ekonomiska förluster.

 • Cyberbrottslighet »

  Med cyberbrottslighet, dvs. IT-brottslighet, avses brott som riktar sig mot datateknik eller datanät eller brott som begås med hjälp av datateknik och datanät.

 • Skjutvapen »

  Antalet jägare och andra vapenintresserade är stort i Finland. Det finns mer än 1,5 miljoner lovliga skjutvapen och över 600 000 tillståndshavare.

 • Penningspel »

  Med avkastningen av penningspel stöds allmännyttig verksamhet. I Finland anordnas penningspel av penningspelsbolaget Veikkaus Ab som ägs av staten

 • Penninginsamling »

  Penninginsamling är tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd kan beviljas sammanslutningar och stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet för att finansiera allmännyttig verksamhet.

 • Allmän ordning och säkerhet »

  Polisen upprätthåller allmän ordning och säkerhet. Syftet är att säkerställa människors och miljöns säkerhet.

 • Bevakning och ordningsövervakning »

  Väktarnas och ordningsvakternas befogenheter grundar sig på lagen om privata säkerhetstjänster.

 • Organisation och ansvarsfördelning »

  Aktörer inom polisen är Polisstyrelsen, polisinrättningarna, Centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan.

 • Författningar »

  Centrala lagar och förordningar som gäller polisväsendet.