Organiserad brottslighet påverkar hela samhället

Med organiserad brottslighet avses en grupp som består av minst tre personer som handlar i samförstånd för att begå allvarliga brott. Verksamheten präglas bl.a. av användning av våld eller hot om våld samt av penningtvätt. Grupperna kan vara hierarkiska eller nätverksbaserade och de har för avsikt att ge medlemmarna vinst eller makt genom brottslig verksamhet som även kan se laglig ut. Gruppernas verksamhet kan vara lokal, nationell eller gränsöverskridande.

I Finland ägnar sig de organiserade kriminella sammanslutningarna i synnerhet åt narkotikabrottslighet, men allt oftare också åt företagsverksamhet inom bygg-, städ- och restaurangbranschen.

Grupperna försöker också nå inflytande i samhällets strukturer och beslutsprocess. En form av yttre påverkan är att brottslig verksamhet döljs bakom en skenbar välgörenhets- eller hobbyverksamhet.

Verksamheten allt mer internationell och använder datanät

Enligt polisens uppgifter har antalet grupper som har samband med organiserad brottslighet ökat under de senaste tio åren i Finland. Enligt centralkriminalpolisens bedömning fungerar ca 90 organiserade kriminella sammanslutningar i Finland och antalet medlemmar i dessa grupper är ca 900-1 000. Den organiserade brottsligheten i Finland är i regel inhemsk. Verksamheten är dock allt mer internationell och de flesta organiserade kriminella sammanslutningarna samarbetar med kriminella grupper i synnerhet i Ryssland och Baltikum.

Kriminella motorcykelgäng, s.k. västgäng, anlände till Finland vid skiftet mellan 1980- och 1990-talen när den allmänna internationaliseringsutvecklingen började och rörligheten ökade. Gängen har stärkt sina positioner kontinuerligt och har under 2000-talet brett ut sig över hela Finland så att de olika gängen för närvarande har underavdelningar eller verksamhet på alla större orter. Kriminella motorcykelgäng av detta slag har brett ut sig kraftigt i alla länder i Östersjöområdet. Det är anmärkningsvärt att dessa grupperingar anser sig vara utanför reglerna för ett organiserat samhälle.

Organiserad brottslighet använder datanät för att begå brott. Vissa brottsmetoder är utpressning genom sabotageprogram, nätfiskebedrägerier, bedrägeribrott, penningtvätt och sexuellt utnyttjande av barn.

Bekämpning av organiserad brottslighet

Finland har för närvarande ingen separat lagstiftning om bekämpning av organiserad brottslighet. Att höra till en kriminell organisation har inte heller kriminaliserats. Om ett brott begås som medlem i en organiserad kriminell sammanslutning kan dock detta enligt gällande strafflag utgöra en straffskärpningsgrund.

Bekämpningen av organiserad brottslighet förutsätter ett omfattande myndighets- och intressentgruppssamarbete med straffrättsliga och administrativa metoder.

Inrikesministeriets polisavdelning ansvarar för att dra upp riktlinjer för nödvändiga åtgärder som rör polisen.

 

Mer information

Sami Nevalainen, poliisiylitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488545