Organiserad brottslighet påverkar hela samhället

Det finns ingen exakt avgränsad definition av begreppet organiserad brottslighet. Med organiserad brottslighet avses vanligen en sammanslutning av flera personer som systematiskt begår allvarliga brott. Verksamheten kan vara varierande, men i allmänhet är den mer eller mindre kontinuerlig.

Det viktigaste motivet för verksamheten är vanligtvis att uppnå största möjliga ekonomiska vinning genom brott. I syfte att nå detta mål kan till exempel datanät och samhällets lagliga strukturer utnyttjas och korruption, våld eller hot om våld användas.

Till den organiserade brottsligheten hör traditionellt bland annat tillverkning och smuggling av och handel med narkotika och högt beskattade produkter (till exempel cigaretter), människohandel och människosmuggling, tillverkning och smuggling av och handel med skjutvapen samt penningtvätt.

En organiserad kriminell sammanslutning har en egen särskild definition i straffrätten (6 kap. 5 § 2 mom. i strafflagen). Definitionen förutsätter att sammanslutningen 

  1. består av minst tre personer
  2. är strukturerad
  3. är inrättad för en viss tid 
  4. handlar i samförstånd för att begå brott för vilka det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år. Alternativt kan brottet vara hets mot folkgrupp (11 kap. 10 § i strafflagen) eller övergrepp i rättssak (15 kap. 9 § i strafflagen).

Strukturerna är ofta varierande och nätverksbaserade

Den organiserade brottsligheten beräknas öka, bli mer internationell och hårdna i Finland under de kommande åren. Antalet kriminella grupper i Finland har ökat kraftigt under de senaste årtiondena.

Den mest synliga formen av organiserad brottslighet har traditionellt varit kriminella grupper med gängsymbol, till exempel vissa mc-gäng. Fältet av aktörer är dock bredare och betydligt mer varierande.

Enligt Europols bedömning är största delen av organisationerna inom organiserad brottslighet i Europa lösa, nätverksbaserade sammanslutningar. Antalet grupper som är strikt hierarkiskt organiserade är mindre. Också i Finland finns det flera komplexa nätverk och projektliknande grupper utan synliga symboler. Gränsdragningen mellan grupperna är svår eftersom till exempel kriminella grupper med gängsymbol samarbetar med andra grupper.

Utöver de egentliga medlemmarna i kriminella organisationer ska man beakta de professionella möjliggörarna (professional enablers) och tjänsteproducenterna (crime-as-a-service). Det är fråga om ett slags stödverksamhet som är nödvändig för den organiserade brottsligheten och som kan omfatta till exempel förfalskare, juridiska rådgivare, tekniska experter eller personer som utför penningtvätt. Det finns också aktörer som genom att de inte ingriper i missbruk möjliggör allvarlig brottslighet.

Mer information

Sami Nevalainen, Poliisiylitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Telefon:0295488545   E-postadress: