En flykting flyr undan förföljelse i sitt hemland

Med asylsökande avses en utlänning som söker skydd och uppehållsrätt i en främmande stat. En flykting är en person som beviljats asyl i någon stat. I Finland beviljas flyktingstatus också en person som Finland enligt UNHCR:s förslag tar emot inom flyktingkvoten. En asylsökande får flyktingstatus om han eller hon beviljas asyl.

I Finland har antalet asylsökande varierat mellan 1 500 och 6 000 ansökande under 2000-talet. År 2015 kom ett rekordstort antal asylsökande till Finland, sammanlagt 32 476 personer. Det ökade antalet är en följd av flyktingkrisen ute i världen. Det är fråga om den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. De främsta orsakerna till det ökade antalet asylsökande finns i utrese- eller transitländerna.

Asylsökande lämnar sitt hemland av många skäl, till exempel för att fly undan krig, förföljelse eller otrygghet. Största delen av dem som flyr sitt hemland stannar kvar i områden nära sitt eget land. En del blir asylsökande i Europa. I vilket land asylsökanden hamnar beror på många faktorer, såsom resrutt eller personens kunskaper om landet.

Internationellt skydd ges personer som behöver det

Finland har genom internationella avtal förbundit sig att ge internationellt skydd till dem som behöver det. Som grund ligger Genèvekonventionen av år 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (flyktingkonventionen) och andra internationella konventioner om mänskliga rättigheter samt EU-lagstiftningen.

Med internationellt skydd avses i Finland flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande. I utlänningslagen finns bestämmelser om grunderna och förfarandena enligt vilka internationellt skydd ges.

En person kan ansöka om internationellt skydd genom att lämna in en asylansökan. Myndigheterna utreder om personen i fråga har rätt till asyl.

Om förutsättningarna för att få asyl inte uppfylls, undersöks om personen har rätt att beviljas skydd i Finland på grund av alternativt skydd. En person kan få alternativt skydd om han eller hon löper risk att utsättas för någon annan verklig och allvarlig fara än den förföljelse som ligger till grund för asyl.  En grund kan vara hotet om dödsstraff eller tortyr. En orsak kan också vara att man utsätts för en allvarlig och personlig fara som föranleds av väpnad konflikt.

Person som får internationellt skydd

Enligt EU:s skyddsgrundsdirektiv avses med person som beviljats internationellt skydd en person som har beviljats flyktingstatus (han eller hon har beviljats asyl eller tagits emot som kvotflykting) eller status som subsidiärt skyddsbehövande (2011/95/EU). Utöver dessa kan tillfälligt skydd ges en person som har varit tvungen att fly sitt bosättningsland till följd av krigsåtgärder eller annan våldsam situation eller miljökatastrof. Då anses dock behovet av skydd i regel vara tillfälligt.