Vem kan återsändas och hur?

Från Finland återsänds personer som inte har förutsättningar för laglig vistelse i Finland. Med dessa avses bl.a. personer som fått avslag på sin asylansökan eller personer som på grund av brott fått beslut om avvisning eller utvisning.

Största delen av återsändandena genomförs med normala reguljärflyg. I Finland är det polisen som svarar för återsändandena.

Enligt förbudet mot återsändande får ingen återsändas till ett område där han eller hon hotas av dödsstraff, tortyr, förföljelse eller någon annan omänsklig behandling eller behandling som kränker människovärdet.

Iakttagandet av förbudet mot återsändande och riktigheten i myndigheternas beslut säkerställs i första hand så att den som fått beslut om återsändande har möjlighet att överklaga Migrationsverkets beslut hos förvaltningsdomstolen. Därefter har han eller hon i regel rätt att i Finland invänta ett beslut med anledning av sina besvär.

När beslutet verkställs säkerställer polisen att förbudet mot återsändande iakttas, detta genom att kontrollera situationen med tanke på eventuella förändringar i förhållandena eller andra nya grunder. I polisens anvisningar har särskild uppmärksamhet fästs vid ett nära samarbete och tydliga verksamhetsprocesser med förvaltningsdomstolarna och Migrationsverket.

Mer information

Marja Avonius, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Kansainvälinen suojelu ja varautuminen   E-postadress:


Joni Länsivuori, Poliisitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Telefon:0295488582   E-postadress: