Förebyggande av olyckor är ett samspel

Förebyggandet av olyckor är en del av räddningsväsendet. Med förebyggandet av olyckor avses åtgärder med vilka man strävar efter att minska sannolikheten för olyckor och genom att förbereda sig på olyckor minska skadorna av dem.

Till räddningsväsendets kärnuppgifter vid förebyggande av olyckor hör handledning, rådgivning och utbildning samt tillsynsuppgifter.

Räddningsmyndigheterna övervakar säkerheten i byggnader och verksamhet genom brandsyner och andra tillsynsmetoder. Förebyggandet av olyckor är ett samspel med övriga myndigheter samt sammanslutningar och invånare i området.

Syftet med räddningsväsendets arbete för att förebygga olyckor är att öka människornas och sammanslutningarnas beredskap att identifiera farliga situationer, förebygga risker och agera i nödsituationer. Att upprätthålla säkerheten angår oss alla. 

I de nationella strategiska målen och i regeringsprogrammet ingår ett mål att halvera antalet eldsvådor före utgången av 2030. För att målet ska kunna nås krävs ett omfattande och tvärsektoriellt samarbete där alla uppmuntras att beakta försiktighet vid hantering av eld.

Var och en kan förebygga olyckor och begränsa skador genom sitt eget handlande

I räddningslagen finns allmänna skyldigheter som gäller alla. Till dessa hör:

  • allmän handlingsskyldighet
  • aktsamhetsplikt
  • skyldighet att vara försiktig vid hantering av eld.

För att räddningsverksamheten ska lyckas förutsätts att de som upptäcker en olycka klarar av att handla rätt redan innan det professionella räddningsmanskapet kommer till platsen. Flera olyckor av olika slag eller de skador de orsakar kan förhindras och begränsas med enkla åtgärder.

Var och en bör följa räddningslagens säkerhetsbestämmelser och föreskrifter. När man hanterar eld och farliga ämnen bör man iaktta särskild omsorg och försiktighet. Uppkomsten av farliga situationer måste förhindras, så att bränder inte uppstår eller andra olyckor inträffar. Dessutom är varje invånare i en farosituation skyldig att göra en nödanmälan, varna dem som är i fara och vidta räddningsåtgärder enligt förmåga.

Åtgärdsprogrammet för förebyggande av olyckor förbättrar säkerheten i vardagen

Räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor fastställer nationella mål för förebyggandet av olyckor. Genom programmet blir förebyggandet av olyckor i allt högre grad en del av all verksamhet inom räddningsväsendet. 

Det övergripande målet för åtgärdsprogrammet för förebyggande av olyckor är en trygg vardag utan olyckor 2025. Delmålen i anslutning till detta är att stärka trygghetskänslan, öka den aktiva delaktigheten, säkerställa tillgången till tjänster och utveckla det gemensamma arbetet.

Åtgärdsprogrammets bärande teman är verkningsfullhet, människoorientering och fenomenorientering. Särskild vikt har lagts vid säkerhetsfostran för barn och unga, vid utvecklingen av samarbetet samt vid att stärka känslan av omtanke.

Åtgärdsprogrammets mål uppnås genom att man utnyttjar alla medel som säkerhetsarbetet erbjuder. Utöver fostran och kommunikation är till exempel tillsyn, forskning och samhällspåverkan sådana medel. 

Genomförandet av åtgärdsprogrammet följs upp av en samordningsgrupp som består av företrädare för räddningsbranschen. Samordningsgruppen samarbetar med olika kontaktgrupper på nationell nivå.

Mer information

Jari Lepistö, Pelastusylitarkastaja 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Telefon:0295488218   E-postadress: