Förebyggande av olyckor är ett samspel

Förebyggandet av olyckor är en del av räddningsväsendet. Med förebyggandet av olyckor avses åtgärder med vilka man strävar efter att minska sannolikheten för olyckor och genom att förbereda sig på olyckor minska skadorna av dem.

En av räddningsverkens kärnuppgifter är att förebygga olyckor. Räddningsverken förebygger olyckor genom att handleda, upplysa och råda invånare, företagare och andra som är verksamma i området. Räddningsmyndigheterna övervakar också säkerheten i byggnader och verksamhet genom brandsyner och andra tillsynsbesök. Arbetet är ett samspel med övriga myndigheter samt sammanslutningar och invånare i området.

Var och en kan förebygga olyckor genom sitt eget handlande

I räddningslagen finns allmänna skyldigheter som gäller alla. Dessa är:

  • allmän handlingsskyldighet
  • aktsamhetsplikt samt
  • skyldighet att vara försiktig vid hantering av eld.

För att räddningsverksamheten ska lyckas förutsätts att de människor som upptäcker en olycka klarar av att handla rätt redan innan det professionella räddningsmanskapet kommer till platsen. Flera olyckor av olika slag eller de skador de orsakar kan förhindras och begränsas med enkla åtgärder.

Var och en bör följa räddningslagens brandsäkerhetsbestämmelser och föreskrifter. När man hanterar eld och farliga ämnen bör man iaktta särskild omsorg och försiktighet. Uppkomsten av farosituationer måste förhindras, så att det inte börjar brinna.  Dessutom är varje boende i en farosituation skyldig att göra en nödanmälan, varna dem som är i fara och vidta räddningsåtgärder enligt förmåga.