Beredskap är en del av räddningsväsendets grundläggande arbete

Inrikesministeriet samordnar räddningsväsendets beredskap i Finland. Beredskap innebär att man på förhand förbereder sig på olika katastrofer, krissituationer och till och med på krigstid.

Genom beredskapen försöker man förebygga risksituationer och förbereda sig på att agera under en kris. Syftet är att samhällets verksamhet ska fortgå så fritt från störningar som möjligt också i krissituationer av olika slag.

Räddningsverken i välfärdsområdena har en viktig roll i beredskapen inför storolyckor och störningssituationer av olika slag. Räddningsmyndigheterna är allmänna ledare till exempel i räddningssituationer som orsakas av stormar och översvämningar och de stöder vid behov övriga myndigheter i deras agerande. 

Också vid befolkningsskyddsberedskap har välfärdsområdets räddningsverk en central roll i den praktiska verksamheten och samordningen inom sitt område. Välfärdsområdets räddningsmyndigheter samordnar den verksamhet och de planer som deras befolkningsskyddsuppgifter förutsätter med andra aktörer.

Egen beredskap är en del av samhällets kristålighet

Var och en bör själv bereda sig på störningssituationer av olika slag, såsom avbrott i el- och telekommunikationen. Om människorna har egen beredskap, underlättas myndigheternas arbete när en kris inträffar, eftersom resurserna inte räcker till för alla objekt som behöver hjälp i alla störningssituationer och resurserna då måste prioriteras så att de räcker till de objekt som allra mest behöver hjälp.

I Finland har medborgarorganisationerna en viktig roll i beredskapen och vid skötseln av krissituationer av olika slag.

Information om beredskap  på finlandssvenskt teckenspråk

Mer information

Mikko Hiltunen, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö Telefon:0295488341   E-postadress: