Cyberbrottslighet bekämpas genom samarbete

Inrikesministeriet har i uppgift att säkerställa att polisen har tillräckliga förutsättningar för att förebygga, avslöja och utreda brott som riktar sig mot eller begås med hjälp av datanät. Ministeriet ska också se till att de datakommunikations- och datasystem, som behövs för att myndigheterna inom dess förvaltningsområde ska kunna sköta sina uppgifter, fungerar under alla omständigheter. Förundersöknings- och säkerhetsmyndigheter ska med beaktande av hotets allvarlighetsgrad ha tillräckliga befogenheter att förebygga, avslöja och utreda cyberbrott samt bekämpa cyberhot. Ett av de viktigaste insatsområdena i EU:s strategi för den inre säkerheten är att bekämpa IT-brottslighet.

När det gäller att förebygga, utreda och åtalspröva IT-brott är det i regel polisen som är behörig myndighet i samarbete med andra brottsbekämpande myndigheter. Också Tullen och Gränsbevakningsväsendet utreder brott inom sina områden, vilket även inbegriper brott som begås med hjälp av datanät och datateknik. Samarbetet med andra myndigheter och näringslivet är viktigt, eftersom IT-brottslighet och cyberhot överskrider statsgränserna och bekämpningen faller under många olika myndigheters ansvarsområden.

Majoriteten av IT-brotten utreds av den lokala polisen. Alla polisinrättningar har enheter som är specialiserade på behandling och analysering av digitalt bevismaterial. Vid Centralkriminalpolisen finns en enhet med inriktning på förundersökning av IT-brott, Centralen för bekämpning av cyberbrott, där man fokuserar på att utreda större internationella brottshelheter som huvudsakligen sker i IT-miljö.

Mer information

Tiina Ferm, lagstiftningsråd 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Telefon:0295488352   E-postadress: