Anvisningar till kommunerna för mottagande av personer som flytt från Ukraina

Hundratals kommuner har tagit emot personer som kommit från Ukraina och erbjudit dem inkvartering och annan hjälp. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att hjälpa ukrainarna för att tjänsterna ska kunna ordnas så smidigt som möjligt.
Från och med mars 2023 kan de ukrainare som får tillfälligt skydd ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata efter att de har vistats i Finland i ett år. Efter att de har fått en hemkommun omfattas de inte längre av mottagningstjänsterna utan de blir kommuninvånare och kunder i kommunernas och välfärdsområdenas tjänster.

Mottagningstjänster

Migrationsverket har tagit fram en så kallad kommunmodell, som är en tillfällig lösning för hur kommunernas kostnader för tillhandahållande av inkvartering och andra mottagningstjänster för personer som söker och får tillfälligt skydd ersätts.

Information till kommuner | Migri

Social- och hälsovårdstjänster

Om en person har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, har hen rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som personer som har en hemkommun i Finland. Dessutom har hen rätt till nödvändiga socialvårdstjänster.

När det gäller hälso- och sjukvårdstjänster jämställs de ukrainare som är arbetstagare i Finland med kommuninvånare. De omfattas av tjänster som ordnas av kommunen, sjukvårdsdistriktet eller företagshälsovården. Dessutom får de nödvändiga och brådskande socialvårdstjänster i kommunen.
När de som får tillfälligt skydd får en hemkommun överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster för dem från förläggningen till välfärdsområdet.

Kommuninfo om social- och hälsovårdstjänster för personer från Ukraina | social- och hälsovårdsministeriet

Förebyggande av infektionssjukdomar av personer som anlänt från Ukraina och deras vaccinationer | Institutet för hälsa och välfärd

Information om hur kriget i Ukraina påverkar förmånerna från FPA | Folkpensionsanstalten

Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, studier

Ett stort antal barn och unga har kommit från Ukraina till Finland. Småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och studierna har en betydande inverkan på uppbyggandet av en trygg vardag.

Kommunerna uppmuntras att erbjuda alla barn som omfattas av tillfälligt skydd småbarnspedagogik. Kommunerna är skyldiga att ge rådgivning och handledning om de småbarnspedagogiska tjänster som finns tillgängliga i kommunen.

För dem som är i skolåldern ordnas undervisningen som förskoleundervisning eller grundläggande utbildning eller bland annat som förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen. Eleverna har enligt lagen om grundläggande utbildning rätt att få undervisning, elevhandledning och tillräckligt stöd för inlärning och skolgång genast när behov uppstår

När en person har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd får hen studera i Finland obegränsat. För yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen gäller fri ansökningsrätt, och personer som får tillfälligt skydd kan söka till sådan utbildning på samma villkor som finska medborgare.

Efter att ha fått hemkommun

  • har barn subjektiv rätt till småbarnspedagogik
  • är barn i förskoleåldern skyldiga att delta i förskoleundervisning
  • omfattas barn och unga i läropliktsåldern av läroplikten.

Rysslands invasion av Ukraina och dess konsekvenser för undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde | undervisnings- och kulturministeriet

Utbildningsstyrelsens stödmaterial till skolorna, läroanstalterna och aktörerna inom småbarnspedagogik | Utbildningsstyrelsen

Sysselsättningstjänster

Många som flyr kriget i Ukraina är i arbetsför ålder. De har många slags färdigheter, och särskilt den yngre generationen är välutbildad. 
De som flytt från Ukraina kan fritt arbeta i Finland inom alla branscher genast när de har ansökt om tillfälligt skydd. De får också vara verksamma som yrkesutövare. Rätten att arbeta fortsätter som förut också om personen får en hemkommun.  
De som får tillfälligt skydd kan anmäla sig som arbetslösa arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Efter att ha fått en hemkommun blir de kunder hos kommunens sysselsättningsförsök, om kommunen deltar i försöket. I och med en ändring av lagen om kommunförsök kan man bli kund hos kommunförsöket från och med den 1 mars 2023 redan innan hemkommunen registreras.

Personer som ansöker om tillfälligt skydd har rätt att arbeta i Finland | arbets- och näringsministeriet

Hemkommunen gör det möjligt att delta i kommunernas sysselsättningsförsök | arbets- och näringsministeriet

Integrationstjänster

Integrationslagen har ändrats för att integrationsfrämjande tjänster för personer som flytt från Ukraina ska kunna tryggas. Efter ändringen kan staten betala ersättningar till kommuner och välfärdsområden för ordnande av integrationsfrämjande tjänster till dem som får tillfälligt skydd och som har en hemkommun.

Ersättning betalas till kommuner för integrationsfrämjande tjänster | arbets- och näringsministeriet

På webbplatsen Integration.fi finns information om bland annat tillfälligt skydd, tjänster och sysselsättning av ukrainska medborgare. 

Information till integrationsaktörer om situationen i Ukraina | Integration.fi

På webbplatsen Stödförintegration.fi kan kommuner och organisationer informera om verksamhet och tjänster med låg tröskel som stöder dem som flyttat till landet i etableringen och integrationen. Tjänsten är ett verktyg i synnerhet för kundhandledning för alla som i sitt arbete möter personer med ett främmande språk som modersmål.

Stödförintegration.fi