Anvisningar till kommunerna för mottagande av personer som flytt från Ukraina

Inrikesministeriet har i samarbete med andra ministerier och myndigheter sammanställt en promemoria om frågor som gäller vistelse i Finland för personer som flytt från Ukraina.

Promemorian är avsedd att vara en anvisning särskilt för myndigheterna. Utifrån den kan myndigheterna också utarbeta närmare anvisningar till exempel till kunderna och kommunerna.

Vistelse i Finland för personer som tvingats lämna Ukraina, promemoria 17.3.2022

Kommunerna får ersättning för de tjänster som de tillhandahåller för ukrainarna

Migrationsverket har berett en verksamhetsmodell där personer som inkvarteras av kommunerna och som omfattas av tillfälligt skydd får de mottagningstjänster de behöver utan att det inrättas en egen förläggning i kommunen. Kommunerna får ersättning av staten för att de producerar de avtalade tjänsterna.

Kommunerna får ersättning för de tjänster som de tillhandahåller för ukrainarna, pressmeddelande 8.4.2022

Social- och hälsovårdstjänster för personer från Ukraina

Om en person har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, har hen rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som personer som har en hemkommun i Finland. Dessutom har hen rätt till nödvändiga socialvårdstjänster.
 
Även resenärer som vistas i Finland i 90 dygn har rätt till brådskande hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster som kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för att ordna. 

När det gäller hälso- och sjukvårdstjänster jämställs ukrainare som är arbetstagare i Finland med kommuninvånare och får tjänster som ordnas av kommunen, sjukvårdsdistriktet eller företagshälsovården. Dessutom får de nödvändiga och brådskande socialvårdstjänster från kommunen. 
 
Kommuninfo om social- och hälsovårdstjänster för personer från Ukraina | SHM

Förebyggande av infektionssjukdomar av personer som anlänt från Ukraina och deras vaccinationer | Institutet för hälsa och välfärd

Information om hur kriget i Ukraina påverkar förmånerna från FPA

Anvisningar om skolgång och utbildning

Ett stort antal barn och unga har kommit från Ukraina till Finland.

Småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och studierna har en betydande inverkan på uppbyggandet av en trygg vardag.

Kommunerna uppmuntras att erbjuda alla barn som omfattas av tillfälligt skydd småbarnspedagogik. Kommunerna är skyldiga att ge rådgivning och handledning om de småbarnspedagogiska tjänster som finns tillgängliga i kommunen. För dem som är i skolåldern ordnas undervisningen som förskoleundervisning eller grundläggande utbildning eller bland annat som förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen. Eleven har rätt att få undervisning och elevhandledning enligt lagen om grundläggande utbildning samt, genast när stödbehov uppstår, sådant tillräckligt stöd för inlärning och skolgång som avses i den lagen. När en person har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd får han eller hon studera i Finland obegränsat.

För yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen gäller fri ansökningsrätt, och personer som får tillfälligt skydd kan söka till sådan utbildning på samma villkor som finska medborgare.

Mer information om småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och studier på andra stadiet för barn och unga som kommer till Finland från Ukraina finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Rysslands invasion av Ukraina och dess konsekvenser för undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde | undervisnings- och kulturministeriet

Utbildningsstyrelsens stödmaterial till skolorna, läroanstalterna och aktörerna inom småbarnspedagogik | undervisnings- och kulturministeriet

Information om integration och sysselsättning

Många som flyr kriget i Ukraina är i arbetsför ålder. De har många slags färdigheter och särskilt den yngre generationen är välutbildad. 

Personer som flytt från Ukraina får fritt arbeta i Finland inom alla branscher genast efter att de har sökt tillfälligt skydd. De får också arbeta som yrkesutövare.

Arbets- och näringsministeriet har gett närmare anvisningar om rätten att arbeta och om sysselsättningstjänsterna för dem som flytt från Ukraina. I anvisningen påminns om att i Finland omfattas alla av löne- och anställningsvillkoren och att det inte får tas ut någon avgift av arbetstagaren för arbetsplatsen eller förmedlingen av den. Anvisningen innehåller information om var man kan be om hjälp om man blir osakligt bemött. 

Personer som ansöker om tillfälligt skydd har rätt att arbeta i Finland | arbets- och näringsministeriet

Anvisningen på olika språk:

Integration.fi finns information om bland annat tillfälligt skydd, tjänster och sysselsättning av ukrainska medborgare. 

Information till integrationsaktörer om situationen i Ukraina

På webbtjänsten Stödförintegration.fi kan kommuner och organisationer informera om verksamhet och tjänster med låg tröskel som stöder dem som flyttat till landet i etableringen och integrationen. Tjänsten är ett verktyg i synnerhet för kundhandledning för alla som möter personer med ett främmande språk som modersmål.

Stödförintegration.fi