Reform av penningspelssystemet

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att reformera penningspelssystemet. I projektet bereds i enlighet med regeringsprogrammet införandet av ett licenssystem för penningspel.

Enligt regeringsprogrammet är utgångspunkten att licenssystemet ska omfatta kasinospel och vadhållning på webben. Veikkaus Ab, som ägs av staten, har för närvarande ensamrätt att tillhandahålla penningspel i Finland.

Syftet med reformen är enligt regeringsprogrammet att förebygga och minska de skadeverkningar som penningspel ger upphov till samt att förbättra penningspelssystemets kanaliseringsgrad. Kanaliseringsgraden beskriver den andel av det totala spelandet som sker inom ramen för det spelutbud som regleras genom nationell lagstiftning och som en nationell myndighet övervakar.

En effektiv tillsyn som mål

I projektet utarbetas behövliga förslag till författningar om en reform av penningspelssystemet, till exempel i fråga om de penningspel som ingår i licenssystemet, licensavgifter och beskattning, anordnandet och marknadsföringen av penningspel, verktygen för hantering av penningspelandet, annan bekämpning av de skadeverkningar som penningspel orsakar och tillsyn över penningspelsverksamheten. Enligt regeringsprogrammet ska den ensamrättsverksamhet som kvarstår hos Veikkaus Ab och den verksamhet som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad separeras till olika bolag inom samma koncern.

I projektet utreds i enlighet med regeringsprogrammet också flyttandet av spelmaskinerna till övervakade lokaler.

I enlighet med regeringsprogrammet är målet att tillsynen över penningspelsbranschen ska effektiviseras när man övergår till licenssystemet. Enligt regeringsprogrammet ska införandet av licenssystemet grunda sig på utförliga utredningar om reformens samhälleliga konsekvenser och i synnerhet om reformens konsekvenser för förekomsten av skadeverkningar.

Organisering av projektet

För projektet har det tillsatts en politisk styrgrupp och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp där de med tanke på penningspelsverksamheten centrala ministerierna och myndigheterna är representerade. Projektet har också ett sektorsövergripande sekretariat. 

I projektet hörs dessutom experter från olika branscher på bred front. I enlighet med regeringsprogrammet samarbetar man i projektet med Ålands landskapsregering. 
Delegationen för penningspelsärenden, som finns i anslutning till inrikesministeriet, följer hur projektet framskrider.

Framskridande

Projektets mandatperiod inleddes den 24 oktober 2023. Projektets mandatperiod löper ut den 31 december 2025. Avsikten är att en regeringsproposition om detta ska lämnas till riksdagen under vårsessionen 2025.

Enligt regeringsprogrammet ska penningspelssystemet i Finland reformeras och öppnas för konkurrens med en licensmodell senast den 1 januari 2026.

I projektet ordnades ett omfattande diskussionsmöte för berörda grupper den 28 november 2023.