Tillgänglighetsutlåtande för Work Help Finland

I detta tillgänglighetsutlåtande berättas hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i mobilapplikationen Work Help Finland, vilka bristerna i tillgängligheten till applikationen är och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem. 

Inrikesministeriet ansvarar för applikationen. 

Hur tillgänglig är applikationen?

Denna mobilapplikation uppfyller i huvudsak de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lagen (WCAG-kriterier 2.1). Det finns vissa brister i applikationens tillgänglighet. Dessa beskrivs noggrannare nedan.

Har du upptäckt några brister i tillgängligheten?

Vårt mål är att ständigt förbättra applikationens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs här, meddela om dem till oss så försöker vi avhjälpa bristerna. 
Du kan kontakta oss per e-post på adressen [email protected]. Skriv ”Respons om tillgängligheten/mobilapplikationen Work Help Finland” i ämnesfältet och beskriv bristerna så noggrant som möjligt.

Tillsyn över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan lämna in ett klagomål och information om hur ärendet behandlas. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer (växel): 0295 016 000

Närmare uppgifter om den tekniska tillgängligheten

Mobilapplikationen är ännu inte tillgänglig till alla delar.
Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga:

  • Textens storlek kan inte ändras utan tekniska hjälpmedel. (WCAG 1.4.4)
  • I mobilapplikationen ska länkarna vara tydligt placerade i slutet av meningarna så att de inte blandas ihop med annat textinnehåll. (WCAG 2.4.4)

Vårt mål är att förbättra applikationens tillgänglighet.

Hur har tillgängligheten testats?

Iakttagelserna i detta tillgänglighetsutlåtande baserar sig på en tredje parts bedömning av huruvida applikationen uppfyller de krav som anges i lagen. En extern leverantör utvärderade applikationens tillgänglighet hösten 2022.

Applikationen publicerades 2022.
Detta utlåtande är upprättat den 30 juni 2022 och granskades senast den 3 april 2023.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)