Polisens befogenheter är noggrant reglerade

Polisens befogenheter fastställs huvudsakligen i polislagen, förundersökningslagen och tvångsmedelslagen.

Polislagen, som inrikesministeriet har beredningsansvar för, innehåller de allmänna bestämmelserna och principerna om polisens dagliga verksamhet. I lagen föreskrivs dessutom om polisens hemliga metoder för inhämtande av information för att förbygga eller avslöja brott.

Förundersökningslagen innehåller bestämmelser om bl.a. de allmänna principer som ska iakttas vid förundersökning, om förhör och förvaring av förundersökningsmaterial.

I tvångsmedelslagen föreskrivs om tvångsmedel som kan användas vid förundersökning av brott, såsom anhållande och häktning, beslag och husrannsakan samt dessutom om så kallade hemliga tvångsmedel, såsom teleavlyssning och teknisk observation. Förundersökningslagen och tvångsmedelslagen är lagar som justitieministeriet har beredningsansvar för.

Förutom av lagstiftningen styrs polisens verksamhet också av polisens egna etiska värderingar.

Vid fastställandet av polisens befogenheter har man beaktat de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt polisens möjligheter att utöva ett effektivt internationellt brottsbekämpningssamarbete.