En familjemedlem till en finsk eller utländsk medborgare kan ansöka om familjeåterförening

Med familjeåterförening avses uppehållstillstånd som beviljas en utlänning på grund av familjeband. Familjemedlemmar till finska medborgare eller medborgare i ett annat land kan ansöka om familjeåterförening

Ansökan om familjeåterförening kan göras t.ex. av en finsk medborgares utländska make, en familjemedlem till en utlänning som arbetar eller studerar i Finland eller en familjemedlem till någon som kommit som flykting till Finland. En familjemedlem som bor i Finland och med vilken syftet är att idka familjeliv kallas anknytningsperson.

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband kan endast en sökande som bor utomlands själv lämna in.

I utlänningslagen definieras vad som avses med familjemedlem. Definitionen motsvarar inte alltid nödvändigtvis andra länders uppfattning om familj, eftersom den finska uppfattningen om en familj är snävare än i många andra länder.

Familjemedlemmar till finska medborgare samt till andra än EU-medborgare och med dem jämställbara är make, partner i ett registrerat parförhållande, sambo, vårdnadshavaren till ett barn under 18 år eller ett barn.

På EU-medborgares familjemedlemmar tillämpas en vidare definition på en familjemedlem.

Utgångspunkten är att en anknytningsperson ska klara av att försörja sin familj i Finland

En förutsättning för familjeåterförening är i allmänhet att den som vill ha sin familj till Finland klarar av att försörja sina familjemedlemmar. Detta innebär att det krävs att anknytningspersonen har en tillräcklig inkomst. Med en anknytningsperson avses en familjemedlem som bor i Finland och med vilken syftet är att idka familjeliv.

En tryggad inkomst förutsätts enligt utlänningslagen i regel i alla uppehållstillstånd. När en familjemedlem, i praktiken vårdnadshavare, till en minderårig som får internationellt skydd ansöker om familjeåterförening, kan han eller hon få uppehållstillstånd utan att den minderåriga anknytningspersonen förutsätts ha tryggad försörjning. 

Ett undantag är också personer som beviljats asyl, vars familjemedlemmar inte omfattas av försörjningsförutsättningen, om de ansöker om familjeåterförening inom tre månader från det att anknytningspersonen har fått kännedom om att asyl har beviljats. Detsamma gäller kvotflyktingar. Undantaget gäller inte familjemedlemmar till personer som beviljats alternativt skydd.

Undantaget gäller endast s.k. gammal familj till de personer som fått asyl, dvs. familj som hade bildats redan innan asylsökanden anlände till Finland. Tryggad inkomst krävs alltid, om familjen har bildats först efter att anknytningspersonen har anlänt till Finland.

Migrationsverket fastställer riktgivande inkomstgränser i eurobelopp i sin anvisning tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet.

I fråga om finska medborgare och medborgare i de andra nordiska länderna har inga förutsättningar gällande inkomsten ställts för familjens inresa.

Mer information

Tuuli Tuunanen, ledande sakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Maahanmuutto- ja kansalaisuusyksikkö Telefon:0295488658   E-postadress: