Myndighetssamarbete förebygger olaglig inresa och vistelse

Olaglig inresa och olaglig vistelse i landet sker fortfarande i mycket liten utsträckning i Finland, jämfört med all migration till Finland. Invandringen till Finland sker i huvudsak lagligen på grund av arbete, familjeband och studier.

Invandringen till hela EU sker i huvudsak lagligen på grund av arbete och faktorer som hänför sig till familjen. Endast en liten del anländer olagligt.

Olaglig inresa, olaglig vistelse, olaglig invandring – vad betyder dessa?

Med olaglig inresa avses sådan inresa som inte uppfyller villkoren enligt lagstiftningen i mållandet. I praktiken är det ofta fråga om att personen inte har de tillstånd eller handlingar som krävs enligt lagen. Då är också vistelse i mållandet oftast olaglig vistelse, om personen inte legaliserar sin vistelse till exempel genom att söka asyl. I allmänspråket används ofta termen papperslöshet för olaglig vistelse.

Många asylsökande har inte något resedokument, uppehållstillstånd eller visum när de anländer till landet, och därför registreras de som personer som olagligt tagit sig in i landet. Rätten att söka asyl är ändå en grundläggande rättighet för var och en. Efter att ha lämnat in sin asylansökan vistas sökanden lagligt i landet. Myndigheterna utreder om sökanden har rätt till asyl.

Med olaglig invandring avses missbruk av lagliga metoder för inresa. Till exempel kan visum eller uppehållstillstånd sökas på en grund som inte motsvarar det verkliga syftet med inresan. Myndigheten kan då ges falska uppgifter eller förfalskade handlingar.

Myndigheternas åtgärder börjar redan i ursprungsländerna för migrationen

Åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet bereds genom myndighetssamarbete för fyra år i sänder. Åtgärdsprogrammet för åren 2021–2024 publicerades i maj 2021.

Programmet omfattar åtgärder genom vilka myndigheterna bekämpar olaglig inresa och olaglig vistelse i landet samt avslöjar missbruk, fall av utnyttjande och människohandel. Samtidigt förebyggs uppkomsten av ett skuggsamhälle.

Åtgärderna har delats upp kronologiskt under fem olika teman: 

  1. åtgärder i ursprungs- och transitländerna för migration
  2. åtgärder vid gränsen
  3. åtgärder i Finland
  4. åtgärder för att främja återresor
  5. åtgärder som gäller personer som vistas i landet utan uppehållsrätt. 

Fenomenet måste ses över ur ett helhetsperspektiv. Samtidigt är det viktigt att åtgärderna är både effektiva och mänskliga.

Särskilt på nationell nivå har samarbetet och informationsutbytet mellan myndigheterna en nyckelroll när det gäller att bekämpa olaglig inresa och olaglig vistelse i landet. Det är också viktigt för Finland att aktivt delta i EU-samarbetet vars resultat ofta är effektivare än de nationella åtgärderna i en liten medlemsstat.

Mer information

Jutta Gras, lagstiftningsråd 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Paluuyksikkö Telefon:0295488650   E-postadress:


Berit Kiuru, ledande sakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Kansainvälinen suojelu ja varautuminen Telefon:0295488283   E-postadress: