Fonder

Europeiska unionens fonder för inrikes frågor 2021-2027

Finansieras av Europeiska unionen.

Europeiska unionens fonder för inrikes frågor (EUSA-fonderna) för programperioden 2021–2027 består av tre fonder: 

  • Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF 
  • Fonden för inre säkerhet ISF 
  • Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering BMVI 

Genom EUSA-fonderna främjar man en effektiv hantering av migrationsfrågor och en hög säkerhetsnivå i EU samt stöder den integrerade gränsförvaltningen och gemensamma viseringspolitiken. 

Finlands totalfinansiering för EUSA-fonderna under programperioden 2021–2027 uppgår till cirka 183 miljoner euro.  

I Finland är förvaltningsmyndigheten för fonderna inrikesministeriet, som svarar för genomförandet av fonderna och också för uppföljningen och övervakningen av de projekt som stöds genom fonderna.  

EUSA-fonder 2021-2027 webbplatsen

Programperioden 2014–2020 för EU:s fonder för inrikes frågor började den 1 januari 2014 och upphörde officiellt den 31 december 2020. Genomförandet av programperioden pågår dock fortfarande och upphör den 31 december 2023.

EUSA-fonder 2014-2020 webbplatsen

Brandskyddsfonden

Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten som sköts och övervakas av Inrikesministeriet.

Årligen beviljar fonden ca nio miljoner euro i understöd för projekt som främjar förebyggandet av bränder och räddningsverksamhet.

Brandskyddsfonden