Fonder

EU-fonderna för inrikes frågor

För EU:s finansieringsprogramperiod 2014–2020 har inrättats två fonder inom området för inrikes frågor:

  • asyl-, migrations- och integrationsfonden
  • fonden för inre säkerhet, som delas in i ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

Syftet med fonderna är att utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser inom EU. I Finland är inrikesministeriet ansvarig myndighet för fonderna inom området för inrikes frågor.

EU-fonderna för inrikes frågor

Brandskyddsfonden

Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten som sköts och övervakas av Inrikesministeriet. Årligen beviljar fonden ca nio miljoner euro i understöd för projekt som främjar förebyggandet av bränder och räddningsverksamhet.

Brandskyddsfonden