Räddningsväsendet

Inrikesministeriet leder, styr och övervakar räddningsväsendet och bereder lagstiftningen om det. Målet är ett tryggt och kriståligt Finland. I Finland finns det 21 regionala räddningsverk som sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område.

 • Räddningsverksamhet »

  Räddningsverken ger snabb hjälp vid olyckor eller då en olycka är överhängande.

 • Förebyggande av olyckor »

  Förebyggandet av olyckor är en del av räddningsväsendet. Med förebyggandet av olyckor avses åtgärder med vilka man strävar efter att minska sannolikheten för olyckor och genom att förbereda sig på olyckor minska skadorna av dem.

 • Beredskap »

  Genom beredskapen försöker man förebygga risksituationer och förbereda sig på att agera under en kris..

 • Internationellt bistånd »

  Ett kontinuerligt internationellt samarbete med Europeiska unionen, FN, Nato, de nordiska länderna och andra grannländer hör till räddningsväsendet.

 • Strategiska mål för räddningsväsendet »

  Syftet med målen är att säkerställa att räddningsväsendets tjänster ordnas på ett högklassigt, enhetligt och kostnadseffektivt sätt.

 • Räddningsväsendets organisation och ansvarsfördelning »

  Räddningsverken sköter räddningsväsendets uppgifter inom sitt område. Avtalsbrandkårer deltar i skötseln av räddningsväsendets uppgifter enligt det avtal som de ingått med räddningsverket.

 • Författningar »

  Centrala lagar och förordningar som gäller räddningsväsendet.