Genom befolkningsskyddet bistås civilbefolkningen

Inrikesministeriet leder och samordnar befolkningsskyddets nationella arrangemang. Myndigheterna inom räddningsväsendet sörjer för den samordning av verksamheten och planerna som krävs för de befolkningsskyddsuppgifter som de ansvarar för. Detta inte bara på riksomfattande nivå utan också på regional och lokal nivå.

Syftet med befolkningsskyddet är att

  • skydda civilbefolkningen mot faror i samband med ett väpnat angrepp
  • hjälpa befolkningen att klara av de omedelbara verkningarna av ett väpnat angrepp
  • tillgodose de nödvändiga förutsättningarna för överlevnad

Befolkningsskydd tar man under krigstid eller när ett krig hotar.

Varning och evakuering av befolkningen är befolkningsskyddsuppgifter

Befolkningsskyddsuppgifter är bl.a. varningar till befolkningen, evakuering och skyddande av den i skyddsrum, släcknings- och räddningsverksamhet samt medicinalvård.  För befolkningsskyddet svarar vid sidan av räddningsväsendet också de myndigheter som sköter därtill hörande uppgifter under normala förhållanden.

Med stöd av beredskapslagen kan myndigheternas resurser under krigstid eller när ett krig hotar kompletteras genom att extra personal kallas in och åläggs att utföra uppgifter som är nödvändiga för att skydda befolkningen, till exempel släcknings-, räddnings-, förstahjälps-, underhålls-, röjnings- och rengöringsuppgifter, samt befolkningsskyddsorganisationens lednings- och specialuppgifter.

Befolkningsskyddet har en särskild ställning som fastställts genom internationella fördrag. I väpnade konflikter åtnjuter befolkningsskyddets personal, material och lokaler ett särskilt skydd. Kännetecknet för befolkningsskyddet är en liksidig blå triangel mot orangefärgad bakgrund.

Mer information

Mikko Hiltunen, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö Telefon:0295488341   E-postadress: