Genom befolkningsskyddet bistås civilbefolkningen

Inrikesministeriet leder och samordnar befolkningsskyddets nationella arrangemang. Räddningsväsendet ansvarar för befolkningsskyddsuppgifterna inom sitt verksamhetsområde på riksomfattande, regional och lokal nivå.

Syftet med befolkningsskyddet är att

  • skydda civilbefolkningen mot faror i samband med ett väpnat angrepp
  • hjälpa befolkningen att klara av de omedelbara verkningarna av ett väpnat angrepp
  • tillgodose de nödvändiga förutsättningarna för överlevnad

Befolkningsskydd tar man under krigstid eller när ett krig hotar.

Varning och evakuering är befolkningsskyddsuppgifter

Befolkningsskyddsuppgifter är bl.a. varningar till befolkningen, evakuering och skyddande av den i skyddsrum, släcknings- och räddningsverksamhet samt medicinalvård.  För befolkningsskyddet svarar vid sidan av räddningsväsendet också de myndigheter som sköter därtill hörande uppgifter under normala förhållanden.

Myndigheternas resurser kan med stöd av beredskapslagen under krigstid eller när ett krig hotar kompletteras genom att extra personal kallas in och åläggs att utföra släcknings-, räddnings-, förstahjälps-, underhålls-, röjnings- och rengöringsuppgifter samt lednings- och specialuppgifter inom befolkningsskyddsorganisationen.

Befolkningsskyddet har en särskild ställning som fastställts genom internationella fördrag. I väpnade konflikter åtnjuter befolkningsskyddets personal, material och lokaler ett särskilt skydd. Kännetecknet för befolkningsskyddet är en liksidig blå triangel mot orangefärgad bakgrund.

Mer information

Mikko Hiltunen, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö 0295488341