De reformer inom den nationella säkerheten som ingår i regeringsprogrammet

Ett mål i regeringsprogrammet är att den nationella säkerheten och samhällets resiliens stärks. Finlands säkerhetspolitiska omvärld har förändrats avsevärt sedan Ryssland inledde ett fullskaligt anfallskrig mot Ukraina i februari 2022. 

På denna sida finns information om inrikesministeriets projekt för att stärka den nationella säkerheten. Inom statsrådet pågår också andra projekt som stärker den nationella säkerheten.
Skyddet av sådan infrastruktur som är kritisk med tanke på samhällets funktionsförmåga förbättras. En bedömning görs av tillämpningsområdet för säkerhetsutredningar huruvida det ska utvidgas till att omfatta arbete med kritisk infrastruktur och teknik. 

Den varaktigt förändrade omvärlden förutsätter att skyddspolisen har bättre förutsättningar än tidigare att förutse och förhindra hot mot Finlands nationella säkerhet. Därför ses underrättelselagstiftningen över när det gäller befogenheterna att inhämta underrättelser och rätten att få och lämna ut information.

Regeringen utarbetar en strategi för den nationella säkerheten som bereds under ledning av inrikesministeriet och sekretariatet för Säkerhetskommittén. I strategin identifieras på ett omfattande och förvaltningsövergripande sätt omedelbara och föregripande åtgärder som behövs för att skydda den nationella säkerheten.

Tidsplan och mål för de projekt som hänför sig till den nationella säkerheten

I tabellen anges de projekt som bereds vid inrikesministeriet och som hänför sig till den nationella säkerheten samt information om tidsplanen och målen för dem.
 

Åtgärd Tidsplan Mål
Översyn av lag­stiftningen om kritisk infra­struktur Regeringens proposition våren 2024 Målet för lag­projektet är att förbättra samhällets resiliens och den nationella säker­heten. 
Översyn av lag­stiftningen om civil under­rättelse­inhämtning Regerings­propositionerna lämnas stegvis under 2024 och 2025. Lagstiftningen om civil under­rättelse­inhämtning ses över så att den ska motsvara kraven i den förändrade säkerhets- och cybermiljön.  
Utarbetande av strategin för den nationella säkerheten Strategin offentliggörs i juni 2025.  I strategin identifieras och bedöms genom förvaltnings­övergripande samarbete de allvar­ligaste hoten mot Finland på ett effek­tivare och mer omfat­tande sätt än för närvarande.