Flaggan och vapnet i näringsverksamhet och varumärken

Att använda Finlands flagga eller vapen i näringsverksamhet är inte förbjudet i sig, och de används båda i många olika sammanhang som markör för finskhet. Användningen ska dock alltid ske med respekt för flaggan och vapnet och i överensstämmelse med god sed.

Inrikesministeriets tillstånd att använda Finlands flagga eller Finlands vapen behövs endast när flaggan eller vapnet eller ett emblem som kan förväxlas med dem avses användas i ett

  • registrerat varumärke (varumärkeslagen 544/2019, 12 §)
  • mönster som skyddas (mönsterrättslagen 221/1971, 4 a §).

Användningen av Finlands vapen har dessutom begränsats i lagstiftningen så att det är förbjudet att saluföra vapnet i ett utförande som väsentligt avviker från beskrivningen av Finlands vapen (lagen om Finlands vapen 381/1978, 3 §). I lagen om myndigheters sigill och stämplar (19/2009) föreskrivs också att det endast är de statsorgan och statliga myndigheter som avses i lagen och Finlands Bank som får använda Finlands vapens emblem i sina sigill och stämplar.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd att använda Finlands flagga eller Finlands vapen i varumärken ska ansökas hos inrikesministeriet. Fritt formulerade ansökningar med en bifogad illustration av det varumärke, kollektivmärke eller mönster som innehåller Finlands flagga eller vapen ska skickas till ministeriets registratorskontor.