EU:s asylsystem måste reformeras

Målet för EU:s migrations- och asylpolitik är att på ett hållbart sätt svara på de möjligheter och utmaningar som migrationen medför. För att den gemensamma politiken ska genomföras också i praktiken är det viktigt att medlemsstaternas asylsystem fungerar så enhetligt som möjligt.

Uppbyggandet av det gemensamma asylsystemet har pågått stegvis under en längre tid, och för närvarande baserar sig medlemsländernas praxis redan i stor utsträckning på EU-reglering. Särskilt krisåren 2015–2016 visade emellertid att det finns brister i systemet: behandlingen av ansökningarna tar för lång tid, grunderna för beviljande av skydd varierar och ansvaret för hanteringen av migrationen fördelas inte rättvist mellan medlemsländerna.

Reformarbetet fortsätter stegvis

År 2016 lade den föregående kommissionen fram ett paket med sju förslag till rättsakter som syftade till att reformera systemet. Avsikten var att förenhetliga beslutsfattandet och mottagningsförhållandena och att göra det gemensamma asylsystemet mer effektivt och resilient. Lagstiftarna i EU har dock inte kunnat enas om rättsaktspaketet.

 Arbetet för ett enhetligt och fungerande asylsystem fortsätter målmedvetet. Kommissionen lämnade hösten 2020 ett omfattande meddelande om migrations- och asylfrågor. För närvarande fastställer meddelandet EU:s politik inom dessa områden. Som bilaga lämnades också helt nya förslag till rättsakter om migrationshantering och ändrade versioner av asylförslagen från 2016.

 EU strävar nu efter att gå vidare med reformen stegvis och att på ett balanserat sätt främja de element i reformen som gäller förpliktelser och solidaritet.

Ett fungerande asylsystem förutsätter en tydlig ansvarsfördelning och högklassiga förfaranden

Fastställandet av den stat som ansvarar för behandlingen av asylansökan ska vara tydligt, och sökanden ska registreras i det land dit han eller hon först anländer. Dessutom ska man försöka förtydliga och påskynda asylförfarandet och se till att sökandenas rättsskydd tillgodoses. Medlemsländerna måste också ha metoder för att genast i början av förfarandet gallra ut ogrundade ansökningar och avgöra dem i snabb takt.

Ansvarsfördelningen i fråga om asylsökande måste vara rättvis och hållbar för alla medlemsstater. Målet är att alla medlemsstater i normala situationer ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Dessutom måste det skapas ett fungerande system för olika exceptionella situationer och kriser, så att medlemsstaterna kan stödjas snabbt och effektivt.

Ett övergripande tillvägagångssätt garanterar att systemet fungerar

För att migrations- och asylpolitiken ska vara effektiv och hållbar behövs det gemensamma, konsekventa åtgärder inom olika politiska sektorer.

Att utveckla lagliga vägar för migration är en viktig del av denna övergripande tillvägagångssätt. Uppmärksamhet måste fästas till exempel vid att främja mottagandet av kvotflyktingar och vid att effektivare utnyttja befintliga vägar som baserar sig på arbete och studier.

Också ett smidigt och hållbart system för återvändande har ett starkt samband med en fungerande migrations- och asylpolitik. Det är till exempel viktigt att stödja återvändarnas återintegration, eftersom det främjar att återvändandet är varaktigt och att de som återvänder har förutsättningar att börja ett nytt liv i hemlandet.

Det är viktigt att Finland och EU försöker påverka de bakomliggande orsakerna till migrationen som är förknippade med försämrade levnadsförhållanden. Sådana orsaker är exempelvis ungdomsarbetslöshet, klimatförändringar och befolkningstillväxt. Också därför behövs jämlika och hållbara partnerskap med ursprungs- och transitländerna för migration.

Som en stat vid de yttre gränserna anser Finland att det också är viktigt att EU:s övervakning av de yttre gränserna fungerar effektivt och trovärdigt samt med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Mer information

Sanna Montin, ledande sakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Kansainvälinen suojelu ja varautuminen Telefon:0295488314   E-postadress: