Trycket på att förnya EU:s asylsystem är hårt

År 2016 gav Europeiska kommissionen totalt sju förslag om hur EU:s gemensamma asylpolitik kunde reformeras. Med förslagen har EU strävat efter att bemöta flyktingkrisen, som tillspetsades under år 2015, och behovet av bättre kontroll av den migration som riktar sig mot unionens område. Gällande reglering har inte fungerat tillräckligt bra under det tryck som det stora antalet sökande har medfört.

Det politiskt mest utmanande förslaget gäller en reform av det s.k. Dublinsystemet. Det nuvarande systemet visade sig inte fungera då antalet asylsökande steg rekordartat år 2015. Det nya systemet måste kunna garantera att samma regler iakttas i hela unionen.

Fastställandet av den stat som ansvarar för behandlingen av asylansökan ska vara tydligt, och sökanden ska registreras i det land dit han eller hon först anländer. För att säkerställa detta behövs tillräckliga incitament och förpliktelser.

Förutom fastställandet av den ansvariga staten är också de förslag genom vilka man försöker klargöra och påskynda asylförfarandet särskilt viktiga. Medlemsländerna måste ha metoder för att gallra ut ogrundade ansökningar och avgöra dem snabbt. I synnerhet förslaget till förordning om asylförfarandet är viktigt för att dessa mål ska kunna nås.

Genom att förenhetliga beslutsfattandet och mottagningsförhållandena i de olika länderna vill EU bl.a. minska sökandenas möjligheter att olagligen röra sig från en stat till en annan medan en asylprocess pågår. Om man rör sig från ett land till ett annat, gör det att behandlingen av asylansökan går långsammare och blir svårare.

Det finns flera metoder för migrationshantering i EU

Behandlingen av alla de sju förslagen pågår fortfarande i EU-institutioner, och i synnerhet förhandlingarna om reformen av Dublinsystemet och asylförfarandet har visat sig vara svåra. Framsteg har dock tagits inom andra områden.

Det låsta förhandlingsläget kan åtgärdas genom att man godkänner förslag i fråga om vilka samförstånd kan nås, ett åt gången. Europeiska unionen har på grund av sitt breda urval av förfaringssätt och starka internationella ställning bättre förutsättningar än en enskild medlemsstat att hantera migrationen.

I diskussionen mellan medlemsstater är fokusen på frågor som gäller återresor och återsändande. Fungerande politik för återresor och återsändande är en väsentlig del av ett fungerande och ändamålsenligt asylsystem. Det är viktigt att stödja t.ex. återintegreringen, eftersom det är ett sätt att främja att återvändandet är varaktigt och att de som återvänder har förutsättningar att börja ett nytt liv i hemlandet.

Finland bär sitt ansvar

EU strävar efter att fördela ansvaret för hanteringen av asylsökandesituationen mellan medlemsländerna och lätta på trycket från migrationen i södra Europa. Kommissionen samordnar arrangemangen och uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för interna omplaceringar ta emot asylsökande.

Målet är att införa ett tillfälligt arrangemang för placering av dem som räddats på havet. Det kunde för sin del lösa sådana utmaningar som gäller placeringen av dem som räddats och som man hittills har löst från fall till fall.

Åren 2015–2017 användes ett tillfälligt arrangemang för interna omplaceringar. Finland skötte sin del av omplaceringarna enligt vad som överenskommits och tog emot sammanlagt 1 980 personer från Grekland och Italien inom ramen för interna omplaceringar. Ansökningarna för de asylsökande som anlände till Finland via interna omplaceringar behandlades på samma sätt som andra asylsökandes ansökningar.

Till det internationella ansvarstagandet hör också vidarebosättning av flyktingar från tredjeländer. Finland deltar i mottagandet av kvotflyktingar i enlighet med nationella beslut som fattas årligen. Viktiga målområden med tanke på hanteringen av migrationen är Turkiet och den rutt i Afrika som via Libyen leder till centrala Medelhavet.