Trycket på att förnya EU:s asylsystem är hårt

Under våren och sommaren 2016 gav kommissionen totalt sju förslag om hur EU:s gemensamma asylpolitik kunde förnyas. Med förslagen strävar man efter att bemöta flyktingkrisen, som tillspetsades under år 2015, och behovet av bättre kontroll av den migration som riktar sig mot unionens område. Gällande reglering har inte fungerat i det tryck som det stora antalet sökande har medfört.

Det viktigaste förslaget gäller en reform av det s.k. Dublinsystemet. Det nuvarande systemet visade sig inte fungera då antalet asylsökande steg rekordartat. Det nya systemet måste kunna garantera att samma regler iakttas i hela unionen.

Fastställandet av den stat som ansvarar för behandlingen av asylansökan ska vara tydligt, och sökanden ska registreras i det land dit han eller hon först anländer. För att säkerställa detta behövs tillräckliga incitament och förpliktelser.

Förutom fastställandet av den ansvariga staten är också de förslag genom vilka man försöker klargöra och påskynda asylförfarandet särskilt viktiga. Medlemsländerna måste ha metoder för att gallra ut ogrundade ansökningar och avgöra dem snabbt. I synnerhet förslaget till förordning om asylförfarandet är viktigt för att dessa mål ska kunna nås.

Genom att förenhetliga beslutsfattandet och mottagningsförhållandena i de olika länderna vill EU bl.a. minska sökandenas möjligheter att olagligen röra sig från en stat till en annan medan en asylprocess pågår. Om man rör sig från ett land till ett annat, gör det att behandlingen av asylansökan går långsammare och blir svårare.

Behandlingen av alla sju förslag pågår fortfarande i EU:s institutioner. Finland deltar aktivt i reformeringen av det gemensamma asylsystemet och försöker främja snabba förhandlingslösningar.

Finland bär sitt ansvar

Förutom fastställandet av den ansvariga staten är också de förslag genom vilka man försöker klargöra och påskynda asylförfarandet särskilt viktiga. Medlemsländerna måste ha metoder för att gallra ut ogrundade ansökningar och avgöra dem snabbt. I synnerhet förslaget till förordning om asylförfarandet är viktigt för att dessa mål ska kunna nås.

Genom att förenhetliga beslutsfattandet och mottagningsförhållandena i de olika länderna vill EU bl.a. minska sökandenas möjligheter att olagligen röra sig från en stat till en annan medan en asylprocess pågår. Om man rör sig från ett land till ett annat, gör det att behandlingen av asylansökan går långsammare och blir svårare.

Behandlingen av alla sju förslag pågår fortfarande i EU:s institutioner. Finland deltar aktivt i reformeringen av det gemensamma asylsystemet och försöker främja snabba förhandlingslösningar.