Trycket på att förnya EU:s asylsystem är hårt

Under våren och sommaren 2016 gav kommissionen totalt sju förslag om hur EU:s gemensamma asylpolitik kunde förnyas. Med förslagen har EU strävat efter att bemöta flyktingkrisen, som tillspetsades under år 2015, och behovet av bättre kontroll av den migration som riktar sig mot unionens område. Gällande reglering har inte fungerat under det tryck som det stora antalet sökande har medfört.

Det viktigaste förslaget gäller en reform av det s.k. Dublinsystemet. Det nuvarande systemet visade sig inte fungera då antalet asylsökande steg rekordartat. Det nya systemet måste kunna garantera att samma regler iakttas i hela unionen.

Fastställandet av den stat som ansvarar för behandlingen av asylansökan ska vara tydligt, och sökanden ska registreras i det land dit han eller hon först anländer. För att säkerställa detta behövs tillräckliga incitament och förpliktelser.

Förutom fastställandet av den ansvariga staten är också de förslag genom vilka man försöker klargöra och påskynda asylförfarandet särskilt viktiga. Medlemsländerna måste ha metoder för att gallra ut ogrundade ansökningar och avgöra dem snabbt. I synnerhet förslaget till förordning om asylförfarandet är viktigt för att dessa mål ska kunna nås.

Genom att förenhetliga beslutsfattandet och mottagningsförhållandena i de olika länderna vill EU bl.a. minska sökandenas möjligheter att olagligen röra sig från en stat till en annan medan en asylprocess pågår. Om man rör sig från ett land till ett annat, gör det att behandlingen av asylansökan går långsammare och blir svårare.

Behandlingen av alla sju förslag pågår fortfarande i EU:s institutioner. Trots förnyandet av Dublinsystemet och asylförfarandet har visat sig vara de svåraste frågorna i att förhandlingarna mellan medlemsstaterna, har framsteg tagits inom andra områden.

I diskussionen mellan medlemsstater är fokusen på frågor som gäller återresor och återsändande. Fungerande politik för återresor och återsändande är en väsentlig del av ett fungerande och ändamålsenligt asylsystem. Medlemsstaterna har diskuterat bland annat om regionala landstigningarrangemang och övervakade centraler utifrån Europeiska rådets slutsatser från juni 2018.

Finland deltar aktivt i reformeringen av det gemensamma asylsystemet och försöker främja snabba förhandlingslösningar.

Finland bär sitt ansvar

EU strävar efter att fördela ansvaret för hanteringen av asylsökandesituationen mellan medlemsländerna och lätta på trycket från migrationen i södra Europa. Medlemsstaterna har sedan 2015 tagit emot sökande från Italien och Grekland inom ramen för interna omplaceringar. Som yttre gränsstater har dessa länder utsatts för särskilt tryck under migrationskrisen.

Det tillfälliga arrangemanget med interna förflyttningar har slutat.Finland skötte sin del an förflyttningarna enligt vad som överenskommits. Ansökningarna för de asylsökande som anlänt till Finland via interna förflyttningar behandlades på samma sätt som alla andra asylsökandes ansökningar. En mer permanent mekanism för ansvarsfördelning och solidaritet diskuteras som bäst i EU som en del av reformen av Dublinsystemet.

Till det internationella ansvarstagandet hör också vidarebosättning av flyktingar från tredjeländer. Finland deltar i mottagandet av kvotflyktingar i enlighet med nationella beslut som fattas årligen. Viktiga målområden med tanke på hanteringen av migrationen är Turkiet och den rutt i Afrika som via Libyen leder till centrala Medelhavet.