Inrikesministeriet är en sakkunnigorganisation

Arbetet vid inrikesministeriet har en samhällelig betydelse. Det ger inblick i frågor som gäller den inre säkerheten. 

Vår motiverade och sakkunniga personal arbetar för att Finland ska vara tryggt i alla lägen.

Vad gör vi?

Vi har tre huvuduppgifter: vi bereder lagar, styr ämbetsverken inom inrikesförvaltningen och behandlar internationella ärenden och EU-ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

Beredning av lagstiftningen inom förvaltningsområdet, resultatstyrning av ämbetsverk som lyder under inrikesministeriet, behandling av internationella ärenden och EU-ärenden inom ministeriets ansvarsområde.

Vem är vi?

Inrikesministeriet har 270 anställda. Cirka 240 av oss arbetar vid själva ministeriet och 30 vid Krishanteringscentret, som lyder under ministeriet.

Ministeriet styr ett brett förvaltningsområde där 15 700 experter på inre säkerhet arbetar vid polisen, Gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket, skyddspolisen, Räddningsinstitutet och Migrationsverket.

Vi är cirka 270, inom hela förvaltningsområdet cirka 15700.

Vid inrikesministeriet arbetar fler kvinnor än män. Åldersfördelningen bland de anställda vid ministeriet är bred: från dem som just tagit steget in i arbetslivet till personer med erfarenhet och en längre yrkeskarriär.

34% män, 66% kvinnor, ålderfördelningen: under 25 år 6 personer, 25-34 år 49, 35-44 år 73, 45-54 år 73, 55-64 år 68.

Största delen av de anställda vid ministeriet arbetar i olika sakkunniguppgifter som gäller lagberedning, inre säkerhet, migration, ekonomi och förvaltning. 14 procent är anställda i verkställande uppgifter.

87 procent av dem som arbetar vid ministeriet har högskoleexamen. Examina inom det samhällsvetenskapliga området (statsvetenskap, juridik och ekonomi) är de vanligaste examina.

73% i sakkunniguppgifter, 14% i verkställande uppgifter, 11% hör till ledningen, 2% praktikanter.

Vi trivs i arbetet

Arbetstillfredsställelsen vid inrikesministeriet mäts årligen genom enkäter. Hos oss är personalen mer nöjd med sitt jobb än hos staten i allmänhet.

Egen bedomning av arbetshälsan (på skolskalan 4-10).

I enkäten om arbetstillfredsställelse lyfts som de anställdas styrka fram att ministeriets värden – öppet och enkelt, rättvist och pålitligt, starka tillsammans – är välkända. De som arbetar vid ministeriet anser att de har ett intressant och utmanande arbete. De anställda känner också till målen för det arbete som utförs vid ministeriet.