Avdelningar och enheter

Polisavdelningen

Vid polisavdelningen behandlas frågor som gäller den polisförvaltning som är underställd Polisstyrelsen, polisens brottsbekämpning som är underställd Polisstyrelsen, allmän ordning och säkerhet, tillståndsförvaltningen, lotteriförvaltningen, penningspelspolitiken och den privata säkerhetsbranschen samt de internationella ärenden som gäller polisen.

Lagstiftning som gäller polisen bereds vid polisavdelningen. Polisavdelningen svarar för Polisstyrelsens resultatstyrning.

Polisavdelningen leds av överdirektör Tomi Vuori.

Enheterna vid polisavdelningen är

 • enheten för internationella ärenden och EU-frågor
 • lagstiftningsenheten
 • enheten för styrning av polisverksamhet.

Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningen leder, styr och övervakar räddningsväsendet samt tillgången till och nivån på dess tjänster, svarar för räddningsväsendets organisering i hela landet samt samordnar de olika ministeriernas och ansvarsområdenas verksamhet inom räddningsväsendet och dess utveckling. Dessutom beslutar räddningsavdelningen för räddningsverksamhetens del om lämnande av bistånd till utlandet.

Lagstiftning som gäller räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten bereds vid räddningsavdelningen.

Räddningsavdelningen svarar för Räddningsinstitutets resultatstyrning och tillsammans med inrikesministeriets polisavdelning och social- och hälsovårdsministeriet för Nödcentralsverkets resultatstyrning. Räddningsavdelningen utför också laglighetsövervakning av Nödcentralsverket och Räddningsinstitutet.

Räddningsavdelningen ansvarar för styrningen av välfärdsområdena tillsammans med de övriga ministerier som ansvarar för styrningen, det vill säga social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.

Räddningsavdelningen sköter de centralförvaltningens uppgifter inom regionförvaltningens gemensamma beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden som hör till inrikesministeriet. Dessutom styr räddningsavdelningen regionförvaltningsverken till den del som gäller räddningsväsendets och den regionala beredskapens uppgifter.

Räddningsavdelningen leds av räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Enheterna vid räddningsavdelningen är

 •  strategi- och styrningsenheten
 • enheten för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten
 • enheten för juridiska frågor
 • enheten för civil beredskap
 • enheten för EU-frågor och internationella frågor. 

Gränsbevakningsavdelningen

Staben för Gränsbevakningsväsendet utgör inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning där man behandlar de frågor som gäller gränsövervakning, gränskontroller, sjöräddning, Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning samt deltagande i det militära försvaret samt bereder lagstiftning som rör dessa frågor.

Gränsbevakningsavdelningen leds av biträdande chefen för Gränsbevakningsväsendet, konteramiral Markku Hassinen.

Avdelningarna vid gränsbevakningsavdelningen, dvs. staben för Gränsbevakningsväsendet, är

 • personalavdelningen
 • gräns- och sjöavdelningen
 • tekniska avdelningen
 • juridiska avdelningen.

Migrationsavdelningen

Migrationsavdelningen ansvarar för beredningen av migrationspolitiken och lagstiftningen som rör migration och medborgarskap. Migrationsavdelningen svarar för Migrationsverkets resultatstyrning och för dess verksamhetsförutsättningar.

Migrationsavdelningen leds av överdirektör Minna Hulkkonen.

Enheterna vid migrationsavdelningen är

 • enheten för migration och medborgarskap
 • enheten för internationellt skydd och beredskap
 • enheten för återvändande.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen

Strategisk planering av verksamheten och ekonomin, forsknings- och utvecklingsverksamhet, personaladministration och rekrytering, gemensamma informationsförvaltningsuppgifter inom förvaltningsområdet, styrning av upphandlingsverksamheten, utveckling av kvaliteten på laglighetsövervakningen och lagberedningen, rättsliga stöduppgifter och ministeriets olika förvaltningsuppgifter har vid inrikesministeriet centraliserats till förvaltnings- och utvecklingsavdelningen.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen leds av överdirektör Jukka Aalto.

Enheterna vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen

 • personal- och rättsenheten
 • koncerntjänster
 • strategi- och utvecklingsenheten
 • ekonomi- och planeringsenheten.

Enheten för internationella frågor

Inrikesministeriet arbetar i ständig växelverkan med andra länder och internationella organisationer. Inrikesministeriets internationella verksamhet samordnas av enheten för internationella frågor. Enheten för internationella frågor utvecklar och samordnar dessutom beredskapen för civil krishantering i hemlandet samt förvaltar Europeiska unionens fonder inom området inrikes frågor i Finland.

Enheten för internationella frågor leds av överdirektör Laura Yli-Vakkuri.

Enheten har två ansvarsområden

 • EU och internationella frågor samt civil krisbehandling
 • EU-fonder för inrikes frågor.

Enheten för nationell säkerhet

Vid enheten för nationell säkerhet behandlas frågor som gäller nationell säkerhet, civil underrättelseinhämtning, beredskap, organisationssäkerhet, riskhantering och cybersäkerhet. Dessutom samordnar enheten hybridfrågor vid ministeriet. Enheten för nationell säkerhet svarar för resultatstyrningen av skyddspolisen.

Enheten leds av Petri Knape, direktör för enheten för nationell säkerhet.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten leder, utvecklar och genomför inrikesministeriets kommunikation som stöd för ledningen, avdelningarna och tjänstemännen.

Kommunikationsenheten leds av kommunikationsdirektör Eriikka Koistinen.

Enheten för intern granskning

Enheten för intern granskning producerar till inrikesministeriets ledning oberoende information om den interna granskningens och riskhanteringens läge vid ministeriet och inom förvaltningsområdet samt om huruvida verksamheten bedrivs enligt målen.

Enheten för intern granskning leds av revisionschef Tuula Weckman.

Stödenheten för staben

Stödenheten för staben bistår och stöder kanslichefens verksamhet bland annat i statsrådets processer och i beredningen och uppföljningen av ärenden som gäller ministeriet och dess förvaltningsområde. Stödenheten för staben svarar också för sekreterar- och assistenttjänsterna för ministeriets högsta tjänstemannaledning.

Stödenheten för staben leds av Katarine Lindstedt, ledande sakkunnig.