Räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunder för planeringen av dessa

Målet med projektet är att utreda hur räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och tjänster i sin nuvarande form motsvarar omvärlden, riskerna och kundernas behov.

Syftet med projektet är att skapa enhetliga förfaranden och verksamhetssätt med hjälp av vilka man kan svara på ändringar i omvärlden och i riskerna.

I projektet ingår tio arbetspaket: 

  1. Att utveckla den nationella processen för omvärldsanalys och ta fram en omvärldsanalys
  2. Att se över riskmodellerna och olycksprognoserna
  3. Att uppdatera och revidera kunskapsbasen
  4. Att utreda kundbehoven och bygga upp kundförståelse inom räddningsväsendet 
  5. Nya lösningar för räddningsväsendets serviceproduktion i glesbygdsområden 
  6. Räddningsverksamhetens prestationsförmåga i förhållande till kraven på prestationsförmåga
  7. Prestationsförmåga vid förebyggande av olyckor i förhållande till kraven på prestationsförmåga
  8. Beredskap och befolkningsskydd 
  9. Ekonomi, personal och kostnadsberäkning
  10. Projektledning och kommunikation

Läs mer om arbetspaketen

Projekthelheten är en del av genomförandet av förvaltningsreformen inom räddningsväsendet. Med hjälp av projektet samlas också in information och grunder till stöd för beredningen av redogörelsen för den inre säkerheten och uppdateringen av den nationella riskanalysen. 

Bakgrund till beredningen

Räddningsväsendet saknar en helhetsbedömning och övergripande analys som gäller räddningsväsendets prestationsförmåga och kraven på prestationsförmåga på nationell, regional och lokal nivå och som baserar sig på enhetlig information och enhetliga kriterier. Att utveckla planeringen av tjänsterna förutsätter enhetliga förfaranden och även utveckling av den kunskapsbas som hänför sig till dem.

Projektorganisation

För varje arbetspaket inom projektet har det utsetts en eller flera ansvariga personer som ansvarar för att målen i arbetspaketet uppnås. Den operativa styrgruppen för projekthelheten består av representanter för inrikesministeriet, Räddningsinstitutet, Finlands Kommunförbund, räddningsverken och regionförvaltningsverkens ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen.

Projektets ledningsgrupp utgörs av ledningsgruppen för inrikesministeriets räddningsavdelning och uppföljningsgruppen för projekthelheten av direktörsmötet för samarbetsstrukturen för räddningsväsendet och den civila beredskapen. 

Framskridande

Projektet tillsattes den 4 februari 2020 och mandatperioden upphör den 31 december 2021.
 

Mer information