Regeringsprogrammets åtgärder inom polisens ansvarsområde

Ett mål i regeringsprogrammet är att stärka säkerheten och samhällets resiliens. Polisens närvaro tryggas i hela landet.

Brottsbekämpningen stärks för att öka finländarnas säkerhet. Inrikesministeriet bereder lagstiftning om polisens kriminalunderrättelseinhämtning. Hinder för myndigheternas informationsutbyte inom brottsbekämpningen undanröjs. Dessutom bedöms bland annat hur användningen av biometriska uppgifter kan förbättras inom brottsbekämpningen. 

Organiserad brottslighet, terrorism, våldsbejakande radikalisering och extremism bekämpas effektivt. Ett effektivt myndighetssamarbete och informationsutbyte är centralt när det gäller att bekämpa allvarlig brottslighet och identifiera nya hot.

Ett mål i regeringsprogrammet är att bekämpa ökad ungdoms- och gängbrottslighet. För att lösa problemet genomför regeringen ett stort antal både hårda och mjuka åtgärder. Ett gemensamt åtgärdsprogram bereddes under ledning av justitieministeriet.

Antalet poliser höjs stegvis till 8 000 årsverken under regeringsperioden. Ökningen gäller operativ verksamhet. Polisens resurser tryggas på ett långsiktigt och förutsägbart sätt så att polisens möjligheter att planera den långsiktiga verksamheten förbättras. Behoven av att reformera polisutbildningen utreds. Det säkerställs att det också under de kommande åren finns tillräckligt med lämpliga sökande till polisutbildningen.

Beredskapen förbättras bland annat genom att polisens reserv tas i användning med avsikt att stöda polisen vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Tidsplan och mål för de projekt som hänför sig till polisens ansvarsområde

I tabellen finns regeringens viktigaste projekt som hänför sig till polisen samt information om tidsplanen och målen för dem. 

Åtgärd Tidsplan Mål
Lagstiftnings­projektet som gäller polisens kriminal­underrättelsein­hämtning Regeringens proposition våren 2026 Bestämmelser om polisens kriminalunder­rättelseinhämtning bereds, polisens möjligheter att få information om hot mot den inre säkerheten förbättras.
Ändring av bestämmel­serna om polisens informations­utbyte Regeringens proposition våren 2026 Hinder för informations­utbyte inom brotts­bekämpningen undanröjs.
Användning av biometriska uppgifter inom brottsbe­kämpningen Regeringens proposition våren 2025 Användningen av biometriska uppgifter inom brottsbe­kämpningen bedöms och förbättras, målet är att stärka brottsbe­kämpningen.
Åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism Programmet blir klart hösten 2024, uppföljning under hela regerings­perioden. I programmet fastställs de viktigaste åtgärderna för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism i Finland.
Översyn av polisens nät av verksamhets­ställen utgående från verksamheten Den andra fasen av projektet avslutas sommaren 2024. I projektet utarbetas högst tre alternativa modeller för polisens verksamhets- och lokalnätverk.

Lagstiftnings­projekt för reform av penning­spels­systemet

Webbsida för reformen av penningspels­systemet

Avsikten är att regerings­propositionen kan lämnas till riksdagen under vårsessionen 2025. I projektet bereds i enlighet med regerings­programmet införandet av ett licenssystem för penningspel.