De reformer av migrationspolitiken som ingår i regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet har som mål att reformera Finlands migrationspolitik så att de nödställda bistås och missbruk förhindras. 

Finlands asylpolitik ska skärpas så att den motsvarar en allmännordisk nivå. Systemet för asylsökande utvecklas och processerna görs smidigare så att sökandena så snabbt som möjligt får beslut om statusen som internationellt skyddsbehövande eller om förvägrande av sådan status. De som fått avslag på sin asylansökan återvänder eller återsänds snabbt. Också rådgivningen om återvändande effektiviseras. Målet är att uppmuntra till frivillig återresa till hemlandet. 

Asylpolitiken fokuserar på nödställda och särskilt utsatta personer, till exempel barn och personer med funktionsnedsättning. Även i fråga om flyktingkvoten fästs särskild uppmärksamhet vid dessa grupper. 

Villkoren för naturalisation skärps. Målet är att uppmuntra till integration, arbete och till att det finländska samhällets regler följs.

Tidtabell och mål för de åtgärder som hänför sig till migrationspolitiken

I tabellen har vi samlat regeringens viktigaste projekt som hänför sig till migrationspolitiken samt information om tidtabellen och målen för dem.

Åtgärd Tidsplan Mål
Införande av gräns­förfarandet och utvidgning av grunderna för påskyndat förfarande Den 27 juni föreslog regeringen att ändringarna i utlänningslagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna på fredagen. Lagen träder i kraft den 1 september 2024. Ett gränsför­farande enligt förfarande­direktivet införs. I utlänningslagen tas in alla de grunder för påskyndat förfarande enligt förfarande­direktivet som ännu inte finns i lagen.
Skärpning av längden på giltighetstiden för tillstånd för internationellt skydd  Regeringens proposition överlämnades till riksdagen den 18 april 2024. Giltighetstiden för uppehållstillstånd enligt statusen som internationellt skydds­behövande förkortas så att den motsvarar minimikraven i skyddsgrunds­direktivet. Kriterier för förvägrande och upphörande av statusen som internationellt skydds­behövande införs.
Revidering av utlännings­lagens bestämmelser om registrering, inlämnande och asylutredning av ansökningar om internationellt skydd RP till riksdagen under höstsessionen 2024 Utlännings­lagens bestämmelser om registrering, inlämnande och asylutredning av ansökningar om internationellt skydd revideras. Skyldigheten att gå igenom protokollet över asylsamtal med sökanden slopas och beredskapen inför störningar i anslutning till migrationen bedöms.
Utveckling av utlänningslag­stiftningens bestämmelser om uppehålls­tillstånd Lagändringar stadfäst den 5 juli 2024 och de träder i kraft den 1 september 2024. Bestämmelserna om kringgående av inrese­bestämmelserna revideras och bestämmelserna om styrkande av identiteten görs tydligare. Dessutom hindras de som fått avslag på sin asylansökan från att byta fil till arbets- och utbildnings­baserad invandring.
Familje­återförening RP till riksdagen under höstsessionen 2024 Förutsättningarna för familje­återförening skärps genom att man inför ändringar som familjeåter­förenings­direktivet möjliggör.
Tagande i förvar och inreseförbud Remiss­behand­ling den 17 maj - den 28 juni 2024. RP till riksdagen under höstsessionen 2024 Bestämmelserna om tagande i förvar skärps, bestämmelserna om inrese­förbud revideras och meddelande av inreseförbud möjliggörs för personer som befinner sig utanför Finland.
Sänkning av mottagnings­penningen Lagändring stadfäst den 5 juli 2024 och den träder i kraft den 1 augusti 2024. Mottagnings­penningen sänks till det minimum som tillåts enligt grundlagen och mottagande­direktivet.
Revidering av mottagnings­lagen Projektet inleds våren 2024 Mottagnings­tjänsterna effektiviseras. Mottagnings­tjänsterna begränsas i fråga om dem som lämnar in en ny ansökan och systemet med företrädare för minderåriga asylsökande som anlänt utan vårdnadshavare ses över.
Skärpta villkor för permanent uppehålls­tillstånd RP till riksdagen under vårsessionen 2025 Boendetids­villkoret i anslutning till permanent uppehålls­tillstånd förlängs till sex år och ett krav på språkkunskaper införs. Dessutom skärps kravet på oförvitlighet.
Medborgarskaps­lagen fas 1 Lagändring stadfäst den 5 juli 2024 och den träder i kraft den 1 oktober 2024. Den boendetid som krävs för medborgarskap förlängs till åtta år.
Medborgarskaps­lagen fas 2 RP till riksdagen under höstsessionen 2024 Bland annat kravet på oförvitlighet skärps, den egentliga försörjnings­förutsättningen återtas och möjligheterna att införa den så kallade danska modellen för återkallande av medborgarskap utreds.
Medborgarskaps­lagen fas 3 RP till riksdagen under vårsessionen 2025 Ett medborgarskapsprov införs. Möjligheterna att övergå till reciprocitets­principen i fråga om systemet med dubbelt medborgarskap utreds.

Nyheter

Mottagningspenningens belopp sänks från nuvarande

IM
Pressmeddelande 4.7.2024 13.53