Polisen upprätthåller allmän ordning och säkerhet

Polisen tryggar rätts- och samhällsordningen, upprätthåller allmän ordning och säkerhet, förebygger, avslöjar och reder ut brott samt ser till att brott blir föremål för åtalsprövning. Polisen svarar för ordning och säkerhet på allmänna platser bl.a. genom att patrullera, sköta larmuppdrag, ge råd och handleda samt genom att ingripa i lagstridig verksamhet. Att sörja för trafiksäkerheten är en del av detta arbete.

Syftet med polisens verksamhet är att säkerställa människors och miljöns säkerhet genom att dels förebygga olika rättskränkningar och störningar, dels eliminera och reda ut de rättskränkningar och störningar som inträffat. Polisens uppgifter fastställts i polislagen.

Polisen arbetar för att upprätthålla säkerheten i samarbete med andra myndigheter samt med sammanslutningarna och invånarna i området.

Polisen är aktiv i de sociala medierna

Förebyggande verksamhet är viktigt när det gäller att upprätthålla medborgarnas trygghetskänsla. Med förebyggande av brott avses de åtgärder genom vilka polisen ingriper i ett brott redan innan det begåtts.

En av formerna för förebyggande verksamhet är närpolisverksamheten. Närpolisverksamhet innebär att polisens grundläggande uppgift sköts nära medborgarna, på ett högklassigt och effektivt sätt. Avsikten är att skapa säkerhet och trygghetskänsla, minska och förebygga brottslighet och ordningsstörningar och sålunda även bevara den positiva bilden av polisen och hålla förtroendet för polisen på hög nivå.

Polisens aktivitet i sociala medier stöder polisens närvaro och sänker tröskeln för att ta kontakt. Via de sociala medierna når polisen ut till den breda allmänheten.

Visionen är att ingen ska behöva dö i trafiken

Flera olika instanser ansvarar gemensamt för trafiksäkerheten. Visionen på lång sikt är att ingen ska behöva dö eller bli allvarligt skadad i trafiken. I EU:s så kallade nollvision ställs som mål att få ned antalet dödsfall i vägtrafiken till noll före 2050. 

Polisens trafikövervakning och andra förebyggande åtgärder, såsom information till trafikanter, främjar trafiksäkerheten.

Var och en bär ansvar för en förbättring av säkerheten

Avvärjande av brott, ordningsstörningar och olyckor förutsätter ett systematiskt samarbete mellan polisen och andra myndigheter och instanser. Till grund för vardagssäkerheten ligger de regionala och lokala säkerhetsplanerna.

Målet för den lokala säkerhetsplaneringen är att förebygga och bekämpa olyckor, brott och störningar och att förbättra trygghetskänslan bland invånarna. Målet är också att öka invånarnas kännedom om hur man kommer att förbättra deras säkerhet och trygghetskänsla. Planen utgör samtidigt en kanal för invånarna att påverka beslutsfattandet som rör säkerheten. En säkerhetsplan kan uppgöras på landskapsnivå, som samarbete mellan flera kommuner eller kommunvis.

Polisen är en av de viktigaste aktörerna i detta arbete, men ansvaret för att förbättra och upprätthålla tryggheten och trivseln faller på alla. De lokala säkerhetsplanerna täcker utöver brottssäkerheten bl.a. brand- och trafiksäkerheten, säkerheten för undantagsförhållanden samt olyckor och olycksfall.

Mer information