Brandsäkerhet förutsätter framsyn

Inrikesministeriet bereder lagstiftningen om brandsäkerhet. Räddningslagen och andra författningar ålägger byggnadens ägare och användare att sörja för brandsäkerheten. Byggnaders ägare och användare ska

  • bedöma och avlägsna brandriskerna
  • se till att brandvarnarna fungerar
  • sörja för att man vid eldsvåda tryggt kan lämna byggnaden (utrymningsvägar)
  • sörja för att räddningspersonalen når platsen utan hinder (räddningsvägarnas tillgänglighet).

I arbetet med brandsäkerhet kanaliseras resurser i synnerhet på vårdinrättningar, samlingslokaler och inkvarteringslokaler. Sådana är t.ex. sjukhus, läroanstalter, hotell, elevhem och köpcenter.

Räddningsverken övervakar brandsäkerheten

Räddningsverken utför brandsyn som inkluderar handledning, upplysning och rådgivning till byggnadens ägare och användare. I samband med brandsyner kan också bestämmelser eller rekommendationer ges bl.a. om säkerhetsarrangemang eller säkerhetsanordningar. Målet är att förebygga bränder och andra olyckor.

Brandsäkerheten förbättras så småningom

År 2021 larmades räddningsverket till 5 213 byggnadsbränder. Av dessa var 2 923 bränder i bostadshus. Den vanligaste orsaken till bostadsbränder är vårdslös matlagning. 46 procent av bostadsbränderna började i köket, och 63 procent av köksbränderna på spisen.

I Finland omkommer ca 40–80 personer i bränder årligen. Det är fortfarande mycket i internationell jämförelse, även om brandsäkerheten har förbättrats avsevärt under de senaste åren.

Under de senaste åren har brandsäkerheten förbättrats bl.a. därför att

  • brandvarnarna har blivit obligatoriska
  • självslocknande cigaretter har tagits i bruk samt
  • kommunikationen om brandsäkerheten har varit aktiv, inklusive brandsäkerhetskampanjerna.

Mer information

Jari Lepistö, Pelastusylitarkastaja 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Telefon:0295488218   E-postadress: