Finlands deltagande i civil krishantering

Besluten om att delta i civil krishantering baserar sig på Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska mål, behoven i krisområdet, den nationella beredskapen och målen för rättsliga och inrikes frågor. Finland prioriterar deltagandet i EU:s civila krishanteringsinsatser. Finland deltar också i FN:s och OSSE:s civila krishanteringsinsatser samt i uppdrag som kan anses höra till Natos civila krishantering.

Flest experter inom civil krishantering har man under de senaste åren skickat till Afghanistan, Kosovo och Georgien. Fokus i fråga om den civila krishanteringen ligger för närvarande i Ukraina. Finland deltar aktivt även i FN-polisinsatser i Afrika.

När det gäller civil krishantering prioriterar Finland sakkunskap som hänför sig till polisen, rättsstaten, gränssäkerheten, de mänskliga rättigheterna och jämlikheten. Av de finländska experter som deltar i insatserna kommer största delen från inrikesministeriets förvaltningsområde.

De allt svårare förhållandena för insatser och de snabbt föränderliga politiska situationerna kräver att Finland också i fortsättningen på ett flexibelt sätt och med kort varsel kan sända ut kompetenta sakkunniga till civila krishanteringsuppdrag.