Frågor och svar om förlust av medborgarskap

Personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott ska i fortsättningen kunna förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är landsförräderi, högförräderi och terroristbrott som riktat sig mot Finlands vitala intressen. Regeringen lämnade den 5 december 2018 en proposition med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen till riksdagen.Avsikten är att förlust av medborgarskap ska kunna gälla endast sådana personer som har medborgarskap även i någon annan stat och dessutom tillräckliga faktiska band till den staten.

Frågor och svar

 • Hur inleds processen för förlust av medborgarskap?

  Avsikten är att tingsrätten meddelar Migrationsverket om brottmålsdomar på grund av vilka en person eventuellt kan förlora sitt medborgarskap. En person kan förlora sitt medborgarskap endast på grund av en brottmålsdom som har getts i Finland. Utgångspunkten är att medborgarskapet omfattas av statens egen beslutanderätt. På detta sätt överförs beslutandet om förlust av medborgarskap inte ens indirekt till en annan stat.

 • Kan en infödd finländare förlora sitt medborgarskap?

  Också en sådan person som vid födelsen har fått finskt medborgarskap kan enligt förslaget förlora medborgarskapet, om personen har så många band till en annan stat där hen är medborgare att förlusten av medborgarskapet inte skulle innebära ett orimligt ingripande i personens privat- och familjeliv.

  Ett beslut om förlust av medborgarskap ska alltid göras utifrån en övergripande granskning av personens situation. I granskningen ska personens band till de olika staterna där hen är medborgare beaktas, inklusive kunskaperna i ländernas språk, bostadsorterna och vistelsehistorian, familjemedlemmarna och släkten, skolgången och studierna samt arbetet och annan ekonomisk verksamhet. Också en sådan person som vid födelsen har fått finskt medborgarskap kan förlora medborgarskapet om personen har gjort sig skyldig till vissa brott och om personen har så många band till en annan stat där hen är medborgare att förlusten av medborgarskapet inte skulle innebära ett orimligt ingripande i personens privat- och familjeliv.

 • Hurdana brott kan leda till förlust av medborgarskap?

  En person kan förlora sitt medborgarskap om hen har gjort sig skyldig till sådant landsförräderi-, högförräderi- eller terroristbrott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst åtta år. Sådana brott är äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi och grovt landsförräderi, spioneri och grovt spioneri, högförräderi och grovt högförräderi. En person kan förlora sitt medborgarskap också på grund av följande brott som begåtts i terroristiskt syfte: brott mot förbudet mot kemiska vapen, brott mot förbudet mot biologiska vapen, uppsåtlig grov miljöförstöring, grov misshandel, grov människohandel, tagande av gisslan, grovt sabotage, grovt äventyrande av andras hälsa, kärnladdningsbrott, kapning, dråp under förmildrande omständigheter, dråp och mord.

  Också följande terroristbrott kan utgöra grund för förlust av medborgarskap: sådant ledande av terroristgrupp som det föreskrivs om i 34 a kap. 3 § 1 mom. i strafflagen, främjande av en terroristgrupps verksamhet, meddelande av utbildning för ett terroristbrott, rekrytering för ett terroristbrott och finansiering av terrorism.

 • Kan en minderårig förlora sitt finska medborgarskap?

  Enligt medborgarskapskonventionen kan ett barn inte förlora sitt finska medborgarskap därför att föräldern förlorar sitt medborgarskap på grund av att hen gjort sig skyldig till brott. Enligt förslaget kan en person inte heller förlora sitt medborgarskap på grund av sådant brott som har begåtts innan personen har fyllt 18 år.

 • När ska ett brott ha begåtts för att det kan leda till förlust av medborgarskap?

  Beslut om förlust av medborgarskap ska fattas på grund av lagakraftvunna brottmålsdom. En person kan förlora sitt medborgarskap i enlighet med förslaget endast på grund av ett sådant brott som har begåtts efter att den föreslagna lagändringen har trätt i kraft.

 • Varför kan en person inte fråntas sitt medborgarskap omedelbart på den grunden att hen misstänks för ett visst allvarligt brott?

  Tröskeln för att ingripa i de egna medborgarnas rättsliga ställning genom att frånta medborgarskapet är hög. Förlust av medborgarskap på grund av att en person har gjort sig skyldig till vissa allvarliga brott förutsätter att skulden har fastställts lagligen och att brottmålsdomen har vunnit laga kraft. Ett beslut om förlust av medborgarskap på grund av brott kan inte fattas när en person först misstänks för ett brott eller när åtalet mot personen behandlas i en domstol.

 • Varför kan personer med dubbelt medborgarskap inte automatiskt förlora medborgarskapet på grund av en brottmålsdom?

  Den myndighet som beslutar om förlust av medborgarskap på grund av brottslighet bör överväga personens band till de olika länderna där hen är medborgare. När det föreskrivs om en sådan grund beroende av delvis prövning, kommer förlust av medborgarskap direkt med stöd av lag inte på fråga.

 • Varför kan domstolen inte i samband med brottmål också besluta om förlust av medborgarskap?

  Förlust av medborgarskap passar inte som straff i Finlands nuvarande system. För att frånta medborgarskapet borde man dessutom utreda personens andra medborgarskap, och där behövs Migrationsverkets expertis. Också den helhetsbedömning som gäller en persons band till Finland har hört till migrationsförvaltningen.

 • Kan en person som endast har finskt medborgarskap förlora sitt medborgarskap?

  En person som endast har finskt medborgarskap kan inte förlora sitt medborgarskap.

 • Vilka villkor i fråga om fängelsestraff ska uppfyllas för att en person kan förlora sitt medborgarskap?

  Ett ytterligare krav för förlust av medborgarskap är att personen har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff på minst fem år, eftersom det faktum hur allvarligt brottet är måste vara avgörande. Om det inte kan konstateras att alla villkor i fråga om brott och straff enligt medborgarskapslagen uppfylls, kan man inte besluta att personen förlorar sitt finska medborgarskap. Ett beslut om förlust av medborgarskap kan inte fattas förrän brottmålsdomen har vunnit laga kraft.