Frågor och svar om förlust av medborgarskap

Personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott ska i fortsättningen kunna förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är landsförräderi, högförräderi och terroristbrott som riktat sig mot Finlands vitala intressen. Regeringen lämnade den 5 december 2018 en proposition med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen till riksdagen.Avsikten är att förlust av medborgarskap ska kunna gälla endast sådana personer som har medborgarskap även i någon annan stat och dessutom tillräckliga faktiska band till den staten.

Frågor och svar