Människohandel är en utmaning när det gäller mänskliga rättigheter

Människohandel och därmed jämförbart utnyttjande anses vara en av vår tids största utmaningar i anslutning till de mänskliga rättigheterna. Vid människohandel underkuvas offret och kontrolleras av någon annan, i allmänhet med syfte att utnyttja personen ekonomiskt. Människohandel har också karakteriserats som nutidens slaveri.

Ett flertal internationella avtal och förpliktelser som berör människohandel är bindande för Finland, t.ex. tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och Europarådets konvention mot människohandel.

Det finns bland annat arbetsrelaterad människohandel i Finland

De fall av människohandel som kommit fram i Finland har gällt bl.a. arbetsrelaterad människohandel och människohandel i anslutning till sexuellt utnyttjande. Nya former av människohandelsbrottslighet utvecklas hela tiden. Fall som har att göra med arbetslivet har kommit fram t.ex. inom restaurangbranschen. Flera offer för människohandel har anlänt till Finland från utlandet. Det har dock också funnits sådana fall i Finland där offren har varit finska medborgare.

Samarbete mellan många olika myndigheter

Statsrådets handlingsplan för arbetet mot människohandel främjar avslöjande av människohandel, effektiviserar förverkligande av straffrättsligt ansvar och förbättrar ställningen för offer för människohandel.

Handlingsplanen grundar sig på fem strategiska mål och innehåller 55 konkreta åtgärder. Arbetet mot människohandel bidrar till ökad säkerhet för alla och stärker konkurrensmöjligheterna för företag som följer lagen.

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet ska följa genomförandet av den handlingsplan som nu godkänts. Arbetet mot människohandel är en förvaltningsövergripande helhet som främjas i samarbete mellan flera ministerier och myndigheter. 

Statsrådets samordnare i frågor som gäller bekämpning av människohandel arbetar från och med 2020 vid justitieministeriet. Samordnaren samordnar förvaltningsövergripande frågor som gäller bekämpning av människohandel och deltar i det internationella samarbetet kring människohandel. Samordnaren stöds av statsrådets sekretariat för samordning av arbetet mot människohandel.

Finlands nationella rapportör om människohandel är diskrimineringsombudsmannen.

Hjälp för offer via hjälpsystemet

Verksamheten inom hjälpsystemet för offer för människohandel samordnas av förläggningen i Joutseno. Hjälpsystemet kan erbjuda offren olika tjänster och stödfunktioner.

En utlänning som på goda grunder kan misstänkas ha fallit offer för människohandel kan under vissa förutsättningar beviljas också uppehållstillstånd.

Mer information