Människohandel är ett allvarligt brott

Människohandel är ett allvarligt brott där förövaren försätter offret i en underordnad ställning. Vanligtvis strävar förövaren efter ekonomiskt utnyttjande eller annan vinning.

Människohandel är i typiska fall dold brottslighet som nödvändigtvis inte kommer till myndigheternas kännedom. Offrets underordnade ställning och det att människohandeln kan ta sig mycket olika uttryck gör det svårt att identifiera offren och avslöja brott.

Det finns bland annat arbetsrelaterad människohandel i Finland

De fall av människohandel som kommit fram i Finland har gällt bland annat arbetsrelaterad människohandel och människohandel i anslutning till sexuellt utnyttjande. Nya former av människohandelsbrottslighet utvecklas hela tiden.

Flera offer för människohandel har anlänt till Finland från utlandet. Det har dock också funnits sådana fall i Finland där offren har varit finska medborgare.

Samarbete mellan många olika myndigheter

Regeringen godkände åtgärdsprogrammet mot arbetsrelaterat utnyttjande i februari 2024. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för samordningen av åtgärdsprogrammet. 

Människohandel förebyggs på ett övergripande sätt inom olika förvaltningsområden, bekämpningen av människohandel effektiviseras och informationsutbytet mellan myndigheterna ökas.

Statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel arbetar vid justitieministeriet. Samordnaren har till uppgift att samordna förvaltningsövergripande frågor som hänför sig till bekämpning av människohandel och att delta i det internationella samarbetet kring människohandel. Samordnaren stöds av statsrådets sekretariat för samordning av arbetet mot människohandel.

Finlands nationella rapportör om människohandel är diskrimineringsombudsmannen.

Vid polisen finns en riksomfattande grupp för undersökning av människohandel. Gruppen utför undersökningar och stöder polisinrättningarna vid brottsutredningen. 

Offren får hjälp via hjälpsystemet

Verksamheten inom hjälpsystemet för offer för människohandel samordnas av förläggningen i Joutseno. Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet som kan erbjuda offren olika tjänster och stödåtgärder.

En utlänning som på goda grunder kan misstänkas ha fallit offer för människohandel kan under vissa förutsättningar beviljas uppehållstillstånd.

Människohandel bekämpas också genom internationellt samarbete

Människohandel är ofta internationell och gränsöverskridande brottslighet även om gärningarna också helt och hållet kan ske i Finland. Människohandel kan också vara kopplad till organiserade kriminella gruppers verksamhet.

Samarbete för att bekämpa människohandel bedrivs både inom EU och mellan de nordiska länderna. Det finns en nordisk arbetsgrupp i vilken de aktörer i de nordiska länderna som samordnar arbetet mot människohandel deltar. Ett nordiskt polisnätverk mot människohandel inrättades 2023 och består av personer som utför operativt arbete.

Ett flertal internationella avtal och förpliktelser som berör människohandel är bindande för Finland, till exempel tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och Europarådets konvention mot människohandel.

Mer information