Räddningsplan ger vägledning i riskhantering

Enligt räddningslagen ska en räddningsplan göras upp för bostadsbyggnader som omfattar minst tre bostadslägenheter. Husbolagets styrelse ansvarar för uppgörandet av räddningsplanen. De boende ska informeras om räddningsplanen.

Räddningsplanen är husbolagets eget redskap

Räddningsplanen utarbetas för de boende och byggnadens andra användare, inte för myndigheterna. Planen ger de boende och användarna information om hur bränder och andra farliga situationer förebyggs i det egna husbolaget. Av räddningsplanen framgår också hur byggnaden används på ett säkert sätt och hur man agerar rätt i farliga situationer.

I bostadsbyggnader är uppgörandet av en räddningsplan och sörjandet för att den är uppdaterad ett redskap för egen beredskap. Dess mål är att stödja identifieringen av riskerna, säkerhetsarbetet och beredskapen för att agera vid olyckor.

Lagen förpliktar till egen beredskap

Räddningslagen ålägger byggnadens ägare, boende och dem som är verksamma i lokalerna skyldigheter. De bör

  • förebygga eldsvådor och uppkomsten av andra farliga situationer
  • vara beredda att skydda människor och egendom i farliga situationer
  • ha beredskap att släcka eldsvådor och utföra andra sådana räddningsinsatser som de på egen hand förmår göra.

Om dessa säkerhetsskyldigheter används termen egen beredskap. I praktiken innebär egen beredskap utvärdering av faror och risker samt systematisk riskhantering. Åtgärder och förfaranden antecknas i räddningsplanen.

Mer information

Jarkko Häyrinen, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Telefon:0295488436   E-postadress: