Revidering av medborgarskapslagen

Enligt regeringsprogrammet ska medborgarskapslagen revideras så att villkoren för naturalisation skärps. Målet är att uppmuntra till integration, till att det finländska samhällets regler följs och till arbete. 

Revideringen av medborgarskapslagen genomförs vid inrikesministeriet etappvis i tre olika projekt.

Avsikten är att göra ändringar i bestämmelserna om bland annat boendetid, oförvitlighet, försörjningsförutsättningen och förlust av medborgarskap. Dessutom utreds möjligheterna att  som en del av förutsättningarna för att få medborgarskap införa ett medborgarskapsprov. 

Förlängning av boendetiden – projekt 1

I det första projektet granskas i synnerhet kravet på boendetid som ett villkor för naturalisation. Den 4 juli 2024 föreslog regeringen att ändringarna i medborgarskapslagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på 5.7.2024. 

Projektets centrala innehåll är följande: 

  • Boendetiden i Finland förlängs till åtta år.
  • Som boendetid räknas enbart vistelse under den tid en person har haft uppehållstillstånd.
  • Det antal dagar när sökanden vistats utomlands som godkänns som boendetid minskas.
  • Det undantag som gäller boendetiden för personer som får internationellt skydd slopas.
  • Möjligheten att slopa de undantag som gäller statslösa utreds.

Skärpning av försörjningsförutsättningen och av andra villkor – projekt 2

I projektets andra fas granskas andra enskilda villkor för naturalisation samt förlust av medborgarskap. Avsikten är att regeringens proposition om detta överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2024. 

Projektets centrala innehåll är följande: 

  • Försörjningsförutsättningen skärps jämfört med nuläget. 
  • Den som inte aktivt bidrar till utredningen av sin identitet kan inte beviljas medborgarskap.
  • Kravet på oförvitlighet skärps. 
  • Villkoren för förlust av medborgarskap skärps.

Införande av ett medborgarskapsprov – projekt 3

I projektets tredje fas införs ett medborgarskapsprov. I Finland har man aldrig tidigare använt medborgarskapsprov. Hösten 2023 inledde inrikesministeriet en förstudie för att bereda ärendet. En arbetsgrupp ska bland annat utreda hurdant medborgarskapsprov som kommer att införas i Finland och vilken aktör som administrerar det. Arbetsgruppen har för avsikt att slutföra sitt arbete våren 2024. Utifrån utredningen bereds de behövliga ändringarna i medborgarskapslagen. 

I projektets tredje fas görs dessutom en utredning om systemet med dubbelt medborgarskap i enlighet med regeringsprogrammet. Om färdigställandet av utredningen informeras separat. 

Avsikten är att en regeringsproposition om medborgarskapsprovet överlämnas till riksdagen före mitten av regeringsperioden under vårsessionen 2025.