Bekämpning av miljöskador på havsområden

Den allmänna ledningen, uppföljningen och utvecklingen av bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor på havsområdena hör till inrikesministeriet. 

I februari 2023 godkände statsrådet genom ett principbeslut en nationell strategi för bekämpning av miljöskador fram till 2035. Strategin stöder myndigheterna i deras beredskap samt ställer krav på och visar visionen för vidareutvecklingen av verksamheten.

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för ledningen av bekämpningen av miljöskador inom Finlands ekonomiska zon eller på öppen fjärd på finskt territorialvatten. Närmare kusten, på insjöar och på landområden är välfärdsområdets räddningsmyndighet som har ledningsansvaret. På Åland ansvarar Ålands landskapsregering för bekämpningen av miljöskador.

Grunden för beredskapen för bekämpning av miljöskador på öppna havsområden utgörs av statens kombinationsfartyg, såsom Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg Turva. Dessa fartyg har inbyggda system för uppsamling av olja, vilket betyder att fartygen vid behov snabbt kan inleda åtgärderna för att bekämpa miljöskador. 

Den största uppsamlingsförmågan och den kortaste responstiden när det gäller åtgärder för att bekämpa miljöskador på öppet hav har Gränsbevakningsväsendets och marinens fartyg. Båda har tre fartyg till sitt förfogande för detta ändamål. Dessutom har Gränsbevakningsväsendet serviceavtal om upprätthållande av oljebekämpningsfartygens beredskap med privata aktörer vid östra Finska viken, Skärgårdshavet, Kvarken och Bottenviken.

Andra aktörer som deltar i bekämpningen av miljöskador är bland annat Finlands miljöcentral, Transport- och kommunikationsverket, Forststyrelsen och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Dessutom spelar frivilliga aktörer en viktig roll. Kommunerna ansvarar för efterbehandlingen.

Det internationella samarbetet är intensivt

Bekämpningen av omfattande oljeskador och fartygskemikalieolyckor förutsätter utöver nationella åtgärder också ett intensivt internationellt samarbete. Det har avtalats om samarbetet genom internationella överenskommelser, och internationella övningar för bekämpning av miljöskador ordnas årligen. 

Internationella begäran om bistånd för bekämpning av miljöskador på havsområden kommer i Finland till Gränsbevakningsväsendet, som har det nationella ansvaret för ledningen och samordningen av dessa frågor.

Huvudprincipen är att den som orsakat miljöskadan ersätter kostnaderna för bekämpningsåtgärderna.

Mer information

Pekka Parkkali, sjösäkerhetsexpert, tfn 0295 421 154, [email protected]