Kampen mot organiserad brottslighet

Kampen mot organiserad brottslighet kräver mångsidiga metoder som baserar sig på informationsutbyte och samarbete mellan olika aktörer. Viktigt i kampen är bland annat att myndigheterna effektivt inhämtar och utbyter information.

Centrala ministerier i kampen mot organiserad brottslighet är justitieministeriet, som ansvarar för kriminalpolitiken, brottsbekämpningen och brottspåföljderna, inrikesministeriet, som ansvarar för den inre säkerheten, och finansministeriet, som ansvarar för verksamheten för att förhindra penningtvätt. Förhindrande av penningtvätt är en central del av kampen mot organiserad brottslighet.

Av myndigheterna har centralkriminalpolisen en central och viktig roll när det gäller att producera information och bilda en uppfattning om det aktuella läget samt som den polisenhet som ansvarar för den operativa bekämpningen. Vid centralkriminalpolisen finns dessutom en central för utredning av penningtvätt.

Deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet har kriminaliserats separat. Gärningen kan leda till ett fängelsestraff på högst två år (17 kap. 1 a § i strafflagen).  Om vilket brott som helst begås som ett led i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet, kan det leda till att det straff som döms ut skärps (6 kap. 5 § i strafflagen). I detta sammanhang definieras organiserad kriminell sammanslutning noggrant avgränsat och exakt i strafflagen (6 kap. 5 § 2 mom.).

Bekämpning av brottslighet förutsätter internationellt samarbete 

I EU:s strategi för en säkerhetsunion fastställde Europeiska unionen 2020 sina viktigaste prioriteringar för 2020–2025. I strategin fastställs fyra prioriteringar på EU-nivå som utgör ramarna för den nuvarande europeiska kampen mot organiserad brottslighet.

Europeiska kommissionen publicerade i april 2021 en ny EU-strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021–2025. Strategin innehåller prioriteringar, åtgärder och mål för en femårsperiod för att stärka EU:s roll i kampen mot organiserad brottslighet.

I maj 2021 antog Europeiska unionen prioriteringarna i kampen mot grov och organiserad brottslighet för de följande fyra åren. Prioriteringarna genomförs 2022–2025 genom den europeiska sektorsövergripande plattformen mot brottshot (EMPACT).

I juni 2022 antog Europeiska unionens råd en rekommendation om operativt polissamarbete. Genom den stärks kraven på operativt samarbete mellan poliser som agerar i en annan EU-medlemsstat eller deltar i gemensamma insatser.

Mer information

Sami Nevalainen, Poliisiylitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Telefon:0295488545   E-postadress: