Systemet för planering och styrning av räddningsväsendet

Projektet för räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunder för planeringen av dessa genomfördes 2020 och 2021. I projektet utvecklades en så kallad prestationsmodell med hjälp av vilken servicebehovet i fråga om räddningsväsendet och räddningsväsendets prestationsförmåga kan fastställas enhetligt på riksomfattande och regional nivå och på välfärdsområdesnivå. 

Införandet av modellen har inletts i samarbete med räddningsverken i Kymmenedalen, Satakunta och Helsingfors, Räddningsinstitutet och regionförvaltningsverken.

Nationellt införs modellen under 2023. Modellen är en del av reformen av räddningsväsendet, och införandet av den styrs av inrikesministeriets räddningsavdelning. 

Systemet bygger på en omvärldsanalys

Planerings- och styrsystemet bygger på en omvärldsanalys ur vilken verksamhetens effektmål härleds. Efter omvärldsanalysen identifieras räddningsväsendets uppgifter, de kompetenser som hänför sig till uppgifterna och de krav på prestationsförmåga som följer av kompetensbehoven. Slutligen fastställs skillnaden mellan den nuvarande prestationsförmågan och den prestationsförmåga som krävs. Detta kommer att visa hurdan förändring som behövs i räddningsväsendets organisation. 

Målet är att räddningsväsendets tjänster ska motsvara omvärlden och vara rätt dimensionerade. Med andra ord: rätt tjänster på rätt plats vid rätt tidpunkt. Med hjälp av systemet kommer det dessutom att vara möjligt att ta fram enhetlig information om uppföljningen och bedömningen av tjänsternas nivå och funktion. 

Mer information

Teija Mankkinen, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö Telefon:0295488671   E-postadress: