Våldsbejakande radikalisering bekämpas genom förebyggande arbete

Med våldsbejakande radikalisering eller extremism avses att man använder våld, hotar med våld, uppmuntrar till våld eller rättfärdigar våld ideologiskt. Våldsbejakande radikalisering kan leda till att personer ansluter sig till våldsbejakande extrema grupper eller verksamheter. I sin yttersta form kan våldsbejakande radikalisering leda till terrordåd.

Det bästa sättet att bekämpa våldsbejakande radikalisering och extremism är genom förebyggande arbete. Förebyggande arbete är alltid effektivare än att rätta till följderna.

Rädslan för straff är inget hinder för våldsbejakande radikalisering, eftersom ett straff sällan påverkar individer som redan starkt förespråkar våldsbejakande idéer. Det förebyggande arbetet ökar människornas säkerhet och trygghetskänsla samt minskar motsättningarna mellan olika befolkningsgrupper och polariseringen av samhället. Att öka polariseringen är ett mål för våldsbejakande extrema grupper.

Föremål för förebyggandet av våldsbejakande radikalisering och extremism är alla former av våldsbejakande extremism i Finland. Sådana är den våldsbejakande extremhögern och extremvänstern, den religiöst motiverade våldsbejakande extremismen och radikala miljörörelser.

I Finland är hotet om våldsbejakande radikalisering och extremism fortfarande rätt litet jämfört med många andra länder. Hotet har dock vuxit under de senaste åren. Enskilda aktörer och smågrupper utgör det största hotet om våld.

Organisering av arbetet på nationell och lokal nivå

Det är inrikesministeriet som i statsrådet ansvarar för det nationella förebyggandet av våldsbejakande radikalisering och extremism och som samordnar det riksomfattande arbetet mot radikalisering. Inrikesministeriet har för arbetet tillsatt en nationell samarbetsgrupp med representanter för olika myndigheter och organisationer. De myndigheter som deltar i verksamheten har organiserat det förebyggande arbetet inom sitt eget förvaltningsområde.

Samarbetsgrupperna för förebyggande arbete i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg har utfört lokalt arbete sedan 2012. Samarbetsgruppernas sammansättning varierar från ort till ort, och i grupperna deltar bl.a. polisen, Skyddspolisen, de kommunala myndigheterna, representanter för försvarsmakten och Brottspåföljdsmyndigheten samt även representanter för organisationer, antingen som medlemmar eller sakkunnigmedlemmar.

Ankargrupperna ansvarar för det förebyggande arbete som är inriktat på individer i enlighet med de principer som beskrivs i Handboken för ankarverksamheten (Inrikesministeriets publikationer 2019:21).

Förebyggande åtgärder riktas mot sådana grupper och individer som riskerar att radikaliseras. Ett ytterligare mål är att bekämpa de negativa effekter som våldsbejakande extremistiska grupper och individer har på människornas vardag och livsmiljöer.

På lokal nivå bör man i allt högre grad följa dessa gruppers och individers verksamhet i sociala medier och sträva efter att bekämpa effekterna av det material som sprids i sociala medier bland annat på människors känsla av säkerhet och delaktighet. 

Det tredje nationella åtgärdsprogrammet fastställdes i december 2019. Åtgärdsprogrammet föregicks av en utvärdering av programmet från 2016. Utvärderingen genomfördes våren 2019.

Finland deltar aktivt i det internationella samarbetet

Våldsbejakande radikalisering och extremism förebyggs på lokal, nationell och internationell nivå. Finland deltar aktivt i det internationella samarbetet. Genom det internationella samarbetet utbyts information om olika länders erfarenheter och goda praxis samt dryftas förebyggande åtgärder.

Viktiga forum för det nordiska samarbetet är nätverket Nordic Safe Cities och samarbetsnätverket mellan ministerierna.

I Europeiska unionen är det medlemsländerna som ansvarar för att förebygga våldsbejakande radikalisering. Europeiska kommissionen utvecklar och samordnar verksamheten på EU-nivå och stöder samarbetet mellan medlemsländerna. För verksamheten i kommissionen ansvarar en enhet där det finns både kommissionens personal och experter från medlemsländerna.

Finlands nationella åtgärdsprogram 2019 genomför mycket väl de mål som även internationellt har ställts upp inom Europeiska unionen och FN.

Mer information

Jenni Raitanen, ledande sakkunnig 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö