Våldsbejakande radikalisering bekämpas genom förebyggande arbete

Med våldsbejakande extremism avses att man använder våld, hotar med våld, uppmuntrar till våld eller rättfärdigar våld ideologiskt. 

Våldsbejakande radikalisering är en process under vilken individen börjar använda våld eller hota med det, uppmuntra till det eller rättfärdiga det ideologiskt. Bakom radikaliseringen ligger alltid flera orsaker, och det finns inte endast en profil för dem som har radikaliserats. Våldsbejakande radikalisering kan leda till att personen söker sig till våldsamma extremistiska grupper eller våldsam extremistisk verksamhet. I värsta fall kan våldsbejakande radikalisering leda till terrordåd.

Arbetet för att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism riktas mot alla former av våldsbejakande extremism. 

Det bästa sättet att bekämpa våldsbejakande radikalisering och extremism är genom förebyggande arbete. Förebyggande arbete är alltid effektivare än att åtgärda konsekvenserna. Det förebyggande arbetet ökar människors säkerhet och trygghetskänsla och minskar motsättningarna mellan olika befolkningsgrupper samt polariseringen i samhället.

Att organisera arbetet nationellt och lokalt

I det nationella åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism fastställs målen och åtgärderna för det förebyggande arbetet.

Inrikesministeriet har inlett utarbetandet av ett uppdaterat nationellt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism. Programmet är det fjärde i ordningen och avses bli klart hösten 2024.

Inrikesministeriet samordnar nationellt förebyggandet av våldsbejakande radikalisering och extremism. 

Inrikesministeriet har tillsatt en nationell samarbetsgrupp med företrädare för bland annat olika myndigheter och organisationer. De myndigheter som deltar i verksamheten har organiserat det förebyggande arbetet inom sitt eget förvaltningsområde. Den nationella samarbetsgruppens mandatperiod fortsätter till den 31 december 2023. I samband med uppdateringen av åtgärdsprogrammet fastställs också den nationella samarbetsgruppens uppgifter och de aktörer som ska kallas till samarbetsgruppen.

Våldsbejakande radikalisering och extremism förebyggs förutom genom samarbete på nationell nivå också i samarbetsnätverk för lokalt förebyggande. Samarbetsnätverkens sammansättning varierar från ort till ort.

I enlighet med de principer som beskrivs i handboken för ankarverksamheten ansvarar ankargrupperna för det förebyggande arbete som riktar sig till individer.

Webbplatsen för nkarverksamheten

Finland deltar aktivt i det internationella samarbetet

Våldsbejakande radikalisering och extremism förebyggs på lokal, nationell och internationell nivå. Finland deltar aktivt i det internationella samarbetet. Genom internationell verksamhet utbyter man information om olika länders erfarenheter och goda praxis samt dryftar tillsammans förebyggande åtgärder.

I Europeiska unionen ansvarar medlemsländerna för att förebygga våldsbejakande radikalisering. Europeiska kommissionen utvecklar och samordnar verksamheten på EU-nivå och stöder samarbetet mellan medlemsländerna. 

Mer information

Jenni Raitanen, ledande sakkunnig 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Telefon:0295488689   E-postadress: