Våldbejakande radikalisering och extremism motverkas genom förebyggande arbete

Till våldsbejakande radikalisering eller extremism räknas bruk av våld, hot med våld, uppmuntran till våld eller ideologiskt rättfärdigande av våld. Våldsbejakande radikalisering kan leda till att en person söker sig till en våldsam extremistisk grupp eller verksamhet. I värsta fall leder våldsbejakande radikalisering till terrordåd.

Det bästa sättet att motverka radikalisering och extremism är genom förebyggande arbete. Att förebygga är alltid effektivare än att åtgärda konsekvenserna. Förebyggande arbete ökar människors säkerhet och trygghetskänsla och minskar motsättningarna mellan olika befolkningsgrupper och polariseringen i samhället.

Risken för våldsbejakande radikalisering och extremism är fortfarande liten i Finland jämfört med många andra länder. Den har emellertid ökat under de senaste åren.

Ungdomar målgrupp för åtgärdsprogram

Genom det nationella åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism samordnar inrikesministeriet det riksomfattande arbetet för att förhindra radikalisering. Inrikesministeriet har tillsatt en nationell samarbetsgrupp där olika myndigheter och organisationer är representerade.

I Finland utförs arbetet på gräsrotsnivå bland annat av polisen, lärare, socialarbetare, hälsovårdspersonal, ungdomsarbetare, organisationer, religiösa och andra samfund. För närvarande verkar också lokala samarbetsnätverk i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

Programmets målgrupp är sådana grupper och individer som löper risk att radikaliseras. Målet är att se till att det i hela Finland finns beredskap och stabila strukturer för att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism. Kunskap och fungerande praxis ska finnas tillgängliga för alla. Idén är att stärka i synnerhet barns och ungdomars förmåga att känna igen och skydda sig mot våldsbejakande budskap och inflytande.

Det första nationella åtgärdsprogrammet blev klart 2012. I och med det nästä åtgärdsprogrammet, som gokändes 2016, fortsätter det arbete som redan pågår och programmet har kompletteras genom att ta in åtgärder som svarar på nya utmaningar och förändringar i omgivningen. Programmet evaluerades våren 2019 och uppdateras under hösten 2019. Statsrådet har fattat ett ny principbeslut om ett nationellt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism 2019–2023 den 19 december 2019.

Inrikesministeriet publicerar 1 -2 gånger om året en lägesrapport som beskriver de extrema rörelsernas verksamhet och hur situationen utvecklats i Finland.

Finland deltar aktivt i internationellt samarbete

Våldsbejakande radikalisering och extremism förebyggs både på lokal, nationell och internationell nivå. Finland deltar aktivt i det internationella samarbetet. Genom samarbetet utbyter länder erfarenheter och goda praxis och diskuterar förebyggande åtgärder.

Det nationella åtgärdsprogrammet motsvarar väl de åtgärder som ställts upp också internationellt i Europeiska unionen och Förenta nationerna. Inom ramarna för det nordiska samarbetet utvecklas forskningen och praktiska åtgärder för att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism.

Mer information

Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488370