Rekrytering och utbildning av experter

Krishanteringscentret ansvarar för rekryteringen och utbildningen av experter som Finland sänder ut till internationella uppdrag inom civil krishantering. Det främsta målet med rekryteringen är att även med kort varsel hitta den finländska kandidat som bäst lämpar sig för den uppgift i insatsen som förklarats ledig.

Krishanteringscentret annonserar på sin webbplats de uppgifter till vilka Finland i första hand försöker sända ut experter. Om Finlands kandidat väljs till uppgiften, utnämner Krishanteringscentret honom eller henne i offentligrättsligt anställningsförhållande för viss tid.

Lönen för civila krishanteringsuppgifter baserar sig på uppgiftens kravnivå. Lönerna för respektive kravnivå samt de lands- och operationsspecifika ersättningarna på grund av gällande förhållanden har fastställts i inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering.

Utbildning

Det krävs att den som söker till civila krishanteringsuppgifter har avlagt en grundkurs i civil krishantering eller har motsvarande kunskaper och färdigheter.

Av dem som söker till kurserna förutsätts i allmänhet sådan utbildning och arbetserfarenhet som krävs för expertuppgifter i civil krishantering, goda kunskaper i engelska, förmåga att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö samt god hälsa. I många operationer i Afrika behövs också goda kunskaper i franska.

Alla de finländska experterna går den introduktionsutbildning som ordnas av Krishanteringscentret innan de åker till operationen.

Krishanteringscentret ordnar också specialutbildningar där kunskaper och färdigheter inom krishantering fördjupas.