Bekämpning av terrorism genom myndighetssamarbete

Det finns inte någon enhetlig internationellt överenskommen definition av terrorism. Oftast är terrorism förknippat med våld eller hot om våld i syfte att uppnå vissa mål och för att orsaka oroligheter eller rädsla. Som fenomen definieras terrorism som verksamhet som innehåller gärningar i strid med den nationella lagen eller den internationella rätten, våld eller hot om våld samt strävan efter att orsaka oroligheter eller rädsla.

I Finland definieras brott som begåtts i terroristiskt syfte i 34 a kap i strafflagen.

I Finland har polisen det huvudsakliga ansvaret för bekämpningen av terrorism. Tyngdpunkten i bekämpningen av terrorism ligger i förebyggande åtgärder. Hur man lyckas med dessa åtgärder hänger ihop med hur brett och tätt samarbetet mellan olika aktörer är. Förutom att myndigheterna samarbetar är det nödvändigt att tredje sektorn deltar.

Terrorhotbedömning 

Skyddspolisen uppdaterar minst en gång i året terrorhotbedömningen. Terrorhotet ligger i Finland på nivå två på en skala från ett till fyra, det vill säga på förhöjd nivå. Hotnivåerna är låg, förhöjd, hög och mycket hög. Hotnivån ligger kvar på samma nivå som året innan.

Det mest sannolika hotet om terrorattentat utgörs av enskilda individer och smågrupper som stöder en högerextrem eller radikalislamistisk ideologi. Det förekommer betydande terrorstödjande verksamhet i Finland.

Antalet målpersoner för kontraterrorism är fortfarande omkring 390. Av dem stöder merparten en radikal islamistisk ideologi. Förteckningen över målpersoner är inte låst, utan personer påförs och avförs från den hela tiden.

Underrättelse har en väsentlig roll

Målet med terrorismbekämpningen är att identifiera de hot som riktas mot Finland i ett så tidigt skede som möjligt och att hindra genomförandet av dessa. Statsrådet har dragit upp riktlinjer för terrorismbekämpning och förutsätter att den utvecklas. Dessutom har man till exempel i Europeiska unionens strategi och handlingsplan för terrorismbekämpning definierat internationellt samarbete och åtgärder för bekämpning av terrorism.

Underrättelseverksamheten och samarbetet mellan nationella och internationella myndigheter spelar en stor roll i terrorismbekämpningen. I Finland har Skyddspolisen det huvudsakliga ansvaret för att följa upp och analysera fenomenen i anslutning till terrorismen.

Centralkriminalpolisen ansvarar för förundersökning av terroristbrott

Polislagen, förundersökningslagen och tvångsmedelslagen styr avslöjandet och undersökningen av terroristbrott. I Finland ansvarar Centralkriminalpolisen för förundersökning av terroristbrott. Skyddspolisen bistår Centralkriminalpolisen vid behov i undersökningen. Även andra myndigheter medverkar i förundersökningen och stöder genom sina åtgärder den polisenhet som utför förundersökningen.

Mer information

Sami Nevalainen, Poliisiylitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Telefon:0295488545   E-postadress:


Mikko Hirvi, ledande sakkunnig 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, enheten för internationella frågor Telefon:0295488546   E-postadress: