Bekämpning av terrorism genom myndighetssamarbete

Det finns inte någon enhetlig internationellt överenskommen definition av terrorism. Oftast är terrorism förknippat med våld eller hot om våld i syfte att uppnå vissa mål och för att orsaka oroligheter eller rädsla. Som fenomen definieras terrorism som verksamhet som innehåller gärningar i strid med den nationella lagen eller den internationella rätten, våld eller hot om våld samt strävan efter att orsaka oroligheter eller rädsla. I Finland definieras brott som begåtts i terroristiskt syfte i 34 a kap i strafflagen.

Tyngdpunkten i bekämpningen av terrorism ligger i förebyggande åtgärder. Hur man lyckas med dessa åtgärder hänger ihop med hur brett och tätt samarbetet mellan olika aktörer är. Förutom att myndigheterna samarbetar är det nödvändigt att tredje sektorn deltar.

Omvärlden för terrorismbekämpning håller på att ändras snabbt i Finland och hotet om terrorism har ändrats. Skyddspolisen gav en ny bedömning av hotet om terrorism i juni 2017. Samtidigt tog Skyddspolisen i bruk en ny skala från ett till fyra för att beskriva hotnivån. Hotnivåerna är låg, förhöjd, hög och mycket hög. För närvarande är hotet om terrorism i Finland förhöjt.

Hotet mot Finland har ytterligare höjts av att Finlands profil har blivit starkare i den radikalislamistiska propagandan och att målpersoner för terrorismbekämpning har allt allvarligare samband med terroristverksamhet. Det mest betydande hotet om terrorism i Finland utgörs fortfarande av enskilda aktörer eller små grupperingar som finner motivation i radikalislamistisk propaganda eller terroristorganisationers uppmaningar.

Underrättelse har en väsentlig roll

Målet med terrorismbekämpningen är att identifiera de hot som riktas mot Finland i ett så tidigt skede som möjligt och att hindra genomförandet av dessa. Statsrådet har dragit upp riktlinjer för terrorismbekämpning och förutsätter att den utvecklas. Dessutom har man till exempel i Europeiska unionens strategi och handlingsplan för terrorismbekämpning definierat internationellt samarbete och åtgärder för bekämpning av terrorism.

Underrättelseverksamheten och samarbetet mellan nationella och internationella myndigheter spelar en stor roll i terrorismbekämpningen. I Finland har Skyddspolisen det huvudsakliga ansvaret för att följa upp och analysera fenomenen i anslutning till terrorismen.

Lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning har beretts vid inrikesministeriet. Lagstiftningen trädde i kraft den 1 juni 2019 och i och med den fick skyddspolisen nya befogenheter för bl.a. bekämpning av terrorism..

Centralkriminalpolisen ansvarar för förundersökning av terroristbrott

Polislagen, förundersökningslagen och tvångsmedelslagen styr avslöjandet och undersökningen av terroristbrott. I Finland ansvarar Centralkriminalpolisen för förundersökning av terroristbrott. Skyddspolisen bistår Centralkriminalpolisen vid behov i undersökningen. Även andra myndigheter medverkar i förundersökningen och stöder genom sina åtgärder den polisenhet som utför förundersökningen.

 

Mer information

Sami Ryhänen, Poliisiylitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488291  


Johanna Hakala, regeringsråd 
inrikesministeriet, Kansallisen turvallisuuden yksikkö 0295488452