Största delen av hatbrotten är rasistiska brott

Ett hatbrott är ett sådant brott mot en person, en grupp, någons egendom, en institution eller en representant för dessa vars motiv är fördomar eller förakt mot offrets antagna eller verkliga egenskap. Egenskapen kan gälla t.ex. etnisk eller nationell bakgrund, religiös övertygelse eller livsåskådning, sexuell inriktning, könsidentitet, könsuttryck eller funktionshinder. Det vanligaste motivet till hatbrott är offrets etniska bakgrund. De som är misstänkta för hatbrott är oftast unga män som är infödda finländare. Majoriteten av offren för hatbrott är finska medborgare men representerar någon etnisk minoritet.

Ett hatbrott kan vara vilken som helst gärning som i Finlands nationella lagstiftning föreskrivs som brott. Motivet avgör. Gärningen kan vara t.ex. ärekränkning, diskriminering, misshandel eller skadegörelse. Ett typiskt hatbrott är misshandel på offentlig plats. Straffet kan skärpas när motivet till gärningen har varit offrets ras, hudfärg, härkomst, nationell eller etnisk bakgrund, religion eller övertygelse, sexuella inriktning, könsidentitet eller funktionshinder.

Antalet hatbrott ökade år 2017

I Finland är 70 procent av de hatbrott som kommer till polisens kännedom rasistiska brott. Också religion, funktionshinder, sexuell läggning och könsidentitet syns i polisens statistik som motiv till hatbrott. Endast en del av hatbrotten kommer till polisens kännedom, och polisen uppmuntrar dem som upplever att de har blivit offer för hatbrott att alltid göra en polisanmälan.

Polisyrkeshögskolan publicerar årligen en undersökning om hatbrott som kommit till polisens kännedom. År 2017 registrerades det i Finland totalt 1 165 anmälningar om sådana brott som definierades som misstänkta hatbrott. Antalet hatbrott som kommit till polisens kännedom ökade 2017 med åtta procent jämfört med 2016.

Största delen av dessa var brott med rasistiska inslag, och den vanligaste brottsrubriceringen var misshandel.

Även om antalet hatbrott som kommit till polisens kännedom ökade, nådde det ändå inte nivån före år 2016. Allt som allt har antalet hatbrott jämnats ut. Efter 2015, då ett stort antal asylsökande anlände till Finland, har antalet dock blivit ovanför den långsiktiga nivån. År 2014 var antalet misstänkta fall 822.

Mer information

Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488370