Största delen av hatbrotten är rasistiska brott

Ett hatbrott är ett sådant brott mot en person, en grupp, någons egendom, en institution eller en representant för dessa vars motiv är fördomar eller förakt mot offrets antagna eller verkliga egenskap. Egenskapen kan gälla t.ex. etnisk eller nationell bakgrund, religiös övertygelse eller livsåskådning, sexuell inriktning, könsidentitet, könsuttryck eller funktionshinder.

Det vanligaste motivet till hatbrott är offrets etniska bakgrund. De som är misstänkta för hatbrott är oftast unga män som är infödda finländare. Majoriteten av offren för hatbrott är finska medborgare men representerar någon etnisk minoritet.

Ett hatbrott kan vara vilken som helst gärning som i Finlands nationella lagstiftning föreskrivs som brott. Motivet avgör. Gärningen kan vara t.ex. ärekränkning, diskriminering, misshandel eller skadegörelse. Ett typiskt hatbrott är misshandel på offentlig plats. Straffet kan skärpas när motivet till gärningen har varit offrets ras, hudfärg, härkomst, nationell eller etnisk bakgrund, religion eller övertygelse, sexuella inriktning, könsidentitet eller funktionshinder.

Antalet hatbrott minskade år 2018

I Finland är 70 procent av de hatbrott som kommer till polisens kännedom rasistiska brott. Också religion, funktionshinder, sexuell läggning och könsidentitet syns i polisens statistik som motiv till hatbrott. 

Polisyrkeshögskolan publicerar årligen en undersökning om hatbrott som kommit till polisens kännedom. År 2018 registrerades det i Finland totalt 910 anmälningar om sådana brott som definierades som misstänkta hatbrott. Största delen av dessa var brott med rasistiska inslag, och den vanligaste brottsrubriceringen var misshandel.

Antalet hatbrott som kommit till polisens kännedom minskade 2018 med 22 procent jämfört med 2017. Mängden anmälningar sjönk till den långsiktiga nivån före toppåret 2015.

När man granskar statistiken över hatbrott bör det noteras att polisen får kännedom om endast en liten del av brotten. Enligt en utredning som gjordes för några år sedan gjorde endast cirka 20 procent av dem som utsatts för hatbrott en anmälan till polisen. Polisen uppmuntrar dem som upplever att de har blivit offer för hatbrott att alltid göra en polisanmälan.

Inrikesministeriet och polisen deltar i EU-projektet Fakta mot hat som arbetar för att de som blivit utsatta för hatbrott ska anmäla detta till polisen. I projektet utvecklas också insamlingen av information om hatbrott och hatretorik.

Mer information

Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488370