Strategisk framsynsverksamhet inom inrikesförvaltningen

I inrikesförvaltningens gemensamma strategiska framsynsarbete ingår att 

  • kontinuerligt observera omvärlden
  • svara för trendkorten om förändringsfaktorer som påverkar den inre säkerheten på medellång sikt
  • identifiera trender och svaga signaler
  • vid behov utarbeta framtidsscenarier.

Syftet med arbetet är att ge en bakgrund till redogörelser, strategier och framtidsöversikter inom förvaltningsområdet och att ta fram förvaltningsområdets gemensamma framtidsutsikter för en resultatstyrningsmodell inom inrikesförvaltningen. 

Strategisk framsyn innebär identifiering av faktorer som påverkar framtiden, kartläggning av alternativa framtida utvecklingsförlopp och fastställande av åtgärder för att få en önskad framtid. 

Framsynsarbetet syftar till bättre beslut och framtida verksamhet

Genom framsynsverksamheten 

  • bygger vi ett Finland enligt vår vision och strategi (målinriktad strategisk framsynsverksamhet)
  • förbereder vi oss inför framtiden och eventuella framtida hot så att vi kan reagera flexibelt (framsynsverksamhet som syftar till beredskap).

Alla prognoser förverkligas inte och framsynsarbetet har inte heller som mål att förutspå framtiden exakt. Bland alla scenarier, trender, svaga signaler och jokrar måste man dock kunna identifiera dem som kräver åtgärder. Ökad framsynsförmåga och förståelse för framtiden ökar inrikesförvaltningens resiliens och förmåga att agera flexibelt i olika realiserade framtider.

Brett samarbete i nyckelposition
Strategiskt framsynsarbete bedrivs i förvaltningsområdets framsynsnätverk, som består av medlemmar från ministeriets olika avdelningar och från ämbetsverk inom förvaltningsområdet. Enheten för strategisk styrning och utveckling vid ministeriets förvaltnings- och utvecklingsavdelning ansvarar för genomförandet av framsynsarbetet.

Målet är att också ta med experter utanför förvaltningsområdet i framsynsarbetet för att utvidga det perspektiv som ska beaktas, till exempel i form av Delfoi-paneler.

Ta del av rapporter som utarbetats inom inrikesministeriets framtidsarbete

Resultaten av inrikesministeriets framtidsarbete representerar inte ministeriets officiella ståndpunkt eller synpunkter, utan de är tjänstemännens sakkunnigbedömningar som ska stödja beslutsfattandet och planeringen av verksamheten.

Ytterligare information

Leena Seitovirta, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strategia- ja kehittämisyksikkö Telefon:0295488244   E-postadress: