Beredskap för exceptionella situationer genom beredskapsplanering

Inrikesministeriet, såsom också alla andra myndigheter, har skyldighet att se till att samhället fungerar under normala förhållanden, i olika störningssituationer och under undantagsförhållanden.

Med undantagsförhållanden avses situationer som fastställs i beredskapslagen, t.ex. en synnerligen allvarlig storolycka eller ett mot Finland riktat väpnat angrepp. Under undantagsförhållanden kan myndigheter ges särskilda befogenheter. Störningssituationer är mindre olyckor och kriser som kan skötas genom myndigheternas nuvarande befogenheter.

I säkerhetsstrategin för samhället anges ett antal strategiska uppgifter som myndigheterna bör kunna sköta i alla situationer. Genom beredskapsplanering bereder sig ministerierna för att sköta dessa uppgifter i krissituationer.

De strategiska uppgifter som hör till inrikesministeriets ansvarsområde:

 • upprätthålla allmän ordning och säkerhet
 • trygga gränssäkerheten
 • skydda befolkningen
 • säkra sjöräddningens prestationsförmåga
 • nödcentralverksamheten
 • upprätthålla räddningsväsendet

Tillsammans med övriga ministerier svarar inrikesministeriet för

 • hanteringen av migrationsfrågor
 • bekämpningen och förebyggandet av miljöskador
 • beredskapen för biologiska hot
 • förebyggandet och beredskapen för nödsituationer som medför risk för strålning
 • beredskapen för kemiska hot

Säkerhetsstrategin för samhället (Säkerhetskommittén)

Mer information

Olli Lampinen, Valmiuspäällikkö 
inrikesministeriet, Kansallisen turvallisuuden yksikkö Telefon:0295488514   E-postadress:


Mikko Karvonen, Valmiuskoordinaattori 
inrikesministeriet, Kansallisen turvallisuuden yksikkö Telefon:0295488670   E-postadress: