Med avkastningen av penningspel stöds allmännyttig verksamhet

I Finland anordnas penningspel av penningspelsbolaget Veikkaus Ab som ägs av staten. I Finland har penningspel anordnats med ensamrätt i över 70 år. Den 1 januari 2017 slogs Fintoto Oy:s, Ray:s och Veikkaus Ab:s penningspelsverksamhet samman till ett bolag.

Systemet med ensamrätt har ansetts vara det bästa sättet att minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som penningspel ger upphov till och hindra oegentligheter i samband med penningspel.

Avkastningen av penningspel används till allmännyttiga ändamål, till att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst, ungdomsarbete, hälsa och social välfärd samt hästuppfödning och hästsport. 

Spelandet regleras av lotterilagen

I Finland regleras penningspel av lotterilagen. Syftet med lotterilagen är

  • att garantera rättsskyddet för dem som deltar i penningspelsverksamhet
  • att hindra oegentligheter och brott
  • att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till.

Inrikesministeriet fastställer spelreglerna för penningspel genom förordning. Genom förordning av statsrådet föreskrivs det om vinstandelar till spelarna, avrundande av vinster, maximiantalet penningautomater, specialautomater, kasinospel och särskilda spelsalar samt antalet kasinoPenningspelandets skadeverkningar bekämpas genom lagstiftningen om penningspeln, var de är belägna och deras öppettider.

Polisstyrelsen ansvarar för den riksomfattande tillsynen över anordnandet av penningspel.

De som spelar penningspel måste vara myndiga

Penningspel säljs inte till minderåriga eller på kredit. För att skydda minderåriga från spelproblem är den allmänna nedre åldersgränsen för penningspel i lotterilagen 18 år. Genom förordning av inrikesministeriet föreskrivs om begränsningar som hänför sig till hanteringen av spelande av penningspel på nätet. Spelarna kan själva införa begränsningar för sitt spelande. Också Veikkaus Ab kan införa begränsningar för spelandet.

Vid anordnandet av penningspel på nätet ska spelarens identitet kontrolleras för att säkerställa var spelaren är bosatt och att hen är myndig. Från och med 2021 kräver också utlokaliserade automater för penningspel att spelaren identifierar sig. För att identifiera spelarna förutsätter Veikkaus Ab att spelarna registrerar sig. Avsikten är att i och med revideringen av lotterilagen senare utvidga den obligatoriska identifieringen till att omfatta alla Veikkaus Ab:s penningspel.

Förutom penningspelsbolaget har också ombud och de som upplåtit en lokal för spelautomater, t.ex. livsmedelsaffärer och kiosker, till uppgift att kontrollera åldersgränsen. Försummelse av att övervaka åldersgränsen kan leda till straffrättsligt ansvar.

Begränsningar i marknadsföringen av penningspel

Marknadsföring av penningspel får inte riktas till minderåriga och den får inte framställa rikligt spelande på ett positivt sätt. Veikkaus Ab får marknadsföra bolaget och penningspelen, om det sker på ett ansvarsfullt sätt och i syfte att styra in efterfrågan på Veikkaus Ab:s spelutbud som regleras i lotterilagen.

Det är förbjudet att marknadsföra spel som är förenade med en särskild risk för spelproblem, till exempel penningautomat-, kasino- och vadhållningsspel, på andra ställen än i särskilda spelsalar, kasinon och travbanor där spelen eller deras försäljningsställe är placerade. Också när det gäller spel som är förknippade med en särskild risk för spelproblem är det trots marknadsföringsförbudet tillåtet att ge information om spelobjekt, spelplatser, spelvillkor, spelavgifter, vinster och sannolikheten att vinna.

Marknadsföring av andra penningspel än Veikkaus Ab:s spel är förbjuden.

Mer information

Elina Rydman, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488586  


Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573