Med avkastningen av penningspel stöds allmännyttig verksamhet

I Finland anordnas penningspel av penningspelsbolaget Veikkaus Ab som ägs av staten. I Finland har penningspel anordnats med ensamrätt i över 70 år. Den 1 januari 2017 slogs Fintoto Oy:s, Ray:s och Veikkaus Ab:s penningspelsverksamhet samman till ett bolag.

Systemet med ensamrätt är det bästa sättet att förhindra missbruk i samband med penningspel och minska de sociala olägenheter och negativa effekter på hälsan som penningspel kan orsaka.

Avkastningen av penningspel används till allmännyttiga ändamål, till att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst, ungdomsarbete, hälsa och social välfärd samt hästuppfödning och hästsport. Den årliga avkastningen av penningspel uppgår till ca 1,1 miljarder euro

Spelandet regleras av lotterilagen

I Finland regleras penningspel av lotterilagen. Målet med lotterilagen är att garantera rättsskyddet för dem som deltar i penningspel, förhindra oegentligheter och brott samt minska de sociala olägenheter och negativa effekter på hälsan som spelandet orsakar.

Inrikesministeriet fastställer spelreglerna för penningspel genom förordning. Genom förordning av statsrådet föreskrivs det om vinstandelar till spelarna, avrundande av vinster, maximiantalet penningautomater, specialautomater, kasinospel och särskilda spelsalar samt antalet kasinoPenningspelandets skadeverkningar bekämpas genom lagstiftningen om penningspeln, var de är belägna och deras öppettider.

Polisstyrelsen ansvarar för den riksomfattande tillsynen över anordnandet av penningspel.

Revidering av lotterilagen utreds

Vid inrikesministeriet har det i januari 2020 inletts ett projekt för att reformera lotterilagen. Syftet med projektet är bl.a. att utreda behoven av att revidera lotterilagen i synnerhet för att ytterligare effektivisera förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till.

De som spelar penningspel måste vara myndiga

Penningspel säljs inte till minderåriga eller på kredit. För att skydda minderåriga från spelproblem är den allmänna nedre åldersgränsen för penningspel i lotterilagen 18 år. Spelarna kan själva införa begränsningar för sitt spelande. Också Veikkaus Ab och myndigheterna kan införa begränsningar för spelandet.

Vid anordnandet av penningspel som förmedlas via internet ska spelarens identitet och var han eller hon är bosatt kontrolleras för att det ska kunna säkerställas att spelaren är myndig. För att identifiera spelarna förutsätter Veikkaus Ab att spelarna registrerar sig.

Förutom penningspelsbolaget har också ombud och de som upplåtit en lokal för spelautomater, t.ex. livsmedelsaffärer och kiosker, till uppgift att kontrollera åldersgränsen. Försummelse av att övervaka åldersgränsen kan för allas del leda till straffrättsligt ansvar.

Begränsningar i marknadsföringen av penningspel

Marknadsföring av penningspel får inte riktas till minderåriga och den får inte framställa rikligt spelande på ett positivt sätt. Veikkaus Ab som med ensamrätt anordnar penningspel får marknadsföra penningspel och sig själv om det sker på ett ansvarsfullt sätt och i syfte att styra efterfrågan till spel som är tillåtna i Finland.

Marknadsföring av spel som är förenade med en särskild risk för spelproblem, t.ex. vadhållningsspel och spelautomater, är förbjuden på andra ställen än i särskilda spelsalar, i kasinon och på travbanor. Också när det gäller spel som är förknippade med en särskild risk för spelproblem är det trots marknadsföringsförbudet tillåtet att ge information om spelobjekt, spelplatser, spelvillkor, spelavgifter, vinster och sannolikheten att vinna.

 

Mer information

Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573  


Elina Rydman, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488586