Genom lagstiftningen om penningspel förebyggs och minskas de skadeverkningar som penningspel ger upphov till

I Finland anordnas penningspel av penningspelsbolaget Veikkaus Ab som ägs av staten. 

Systemet med ensamrätt har ansetts vara det bästa sättet att minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som penningspel ger upphov till och hindra oegentligheter i samband med penningspel.

Enligt regeringsprogrammet reformerar regeringen penningspelssystemet och öppnar det för konkurrens med en licensmodell senast den 1 januari 2026. Syftet med reformen är att förebygga och minska de hälsomässiga, ekonomiska och sociala skadeverkningar som spelandet orsakar samt att förbättra penningspelssystemets kanaliseringsgrad.

Avkastningen från penningspel har traditionellt använts för att stödja allmännyttig verksamhet. Från och med 2024 ska Veikkaus Ab:s avkastning användas för utgifter enligt statsbudgeten, utan bestämda ändamål.

Avkastningen från penningspel har traditionellt använts för att stödja allmännyttig verksamhet. Från och med 2024 ska Veikkaus Ab:s avkastning användas för utgifter enligt statsbudgeten, utan bestämda ändamål.

Spelandet regleras av lotterilagen

I Finland regleras penningspel av lotterilagen. Syftet med lotterilagen är

  • att garantera spelarnas rättsskydd
  • att hindra oegentligheter och brott
  • att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till.

Inrikesministeriet fastställer spelreglerna för penningspel genom förordning. Genom förordning av statsrådet föreskrivs det om vinstandelar till spelarna, avrundande av vinster, maximiantalet penningautomater, kasinospel och särskilda spelsalar samt antalet kasinoPenningspelandets skadeverkningar bekämpas genom lagstiftningen om penningspeln, var de är belägna och deras öppettider.

Polisstyrelsen ansvarar för tillsynen över anordnandet och marknadsföringen av penningspel.

De som spelar penningspel måste vara myndiga och identifiera sig

Penningspel säljs inte till minderåriga eller på kredit. För att skydda minderåriga från spelproblem är den allmänna nedre åldersgränsen för penningspel i lotterilagen 18 år. Genom förordning av inrikesministeriet föreskrivs om begränsningar som hänför sig till hanteringen av spelande av penningspel på nätet.

Penningspelandet förutsätter att man identifierar sig som kund hos Veikkaus Ab. För att identifiera spelarna förutsätter Veikkaus Ab att spelarna registrerar sig. Den obligatoriska identifieringen gör det möjligt att använda de spelbegränsningar som en myndighet, Veikkaus Ab eller spelaren själv satt, införa spelspärrar och kontrollera sina egna uppgifter om konsumtion av penningspel.   

Förutom penningspelsbolaget har också ombud och de som upplåtit en lokal för spelautomater, t.ex. livsmedelsaffärer och kiosker, till uppgift att kontrollera åldersgränsen. Försummelse av att övervaka åldersgränsen kan leda till straffrättsligt ansvar.

Begränsningar i marknadsföringen av penningspel

Marknadsföring av penningspel får inte riktas till minderåriga eller till personer som annars är i utsatt ställning och den får inte framställa rikligt penningspelande på ett positivt sätt. Marknadsföringen får inte heller vardagliggöra penningspelande eller framställa penningspelande som en lösning på en persons ekonomiska problem. Lotterilagen innehåller också bestämmelser om andra förbjudna marknadsföringsmetoder.

Veikkaus Ab får marknadsföra penningspelen och bolaget om marknadsföringen till sin volym, omfattning, synlighet och frekvens är måttfull samt nödvändig för att efterfrågan på penningspel ska styras in på sådan penningspelsverksamhet som regleras i lotterilagen och på sådant penningspelande som ger upphov till mindre skadeverkningar.

Det är förbjudet att marknadsföra spel som är förenade med en särskild risk för spelproblem, till exempel penningautomat- och kasinospel, på andra ställen än i särskilda spelsalar och kasinon där spelen är placerade. Trots förbudet mot marknadsföring är det tillåtet att ge information om spelplatserna även för spel som är förenade med en särskild risk för spelproblem.

Marknadsföring av andra penningspel än Veikkaus Ab:s spel är förbjuden. Polisstyrelsen kan förbjuda sådan marknadsföring av penningspel som strider mot lotterilagen och förena förbudet med vite. För marknadsföring som strider mot lotterilagen kan påföras en påföljdsavgift. Påföljdsavgift kan påföras även enskilda personer. Ett penningspelsbolag utanför systemet med ensamrätt kan till följd av marknadsföring som strider mot lotterilagen också bli föremål för spärrning av betalningsrörelse.  

Mer information

Elina Rydman, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö Telefon:0295488586   E-postadress:


Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö Telefon:0295488573   E-postadress: