Rahapelilainsäädännöllä ehkäistään ja vähennetään rahapelihaittoja

Rahapelejä toimeenpanee Suomessa valtion omistama rahapeliyhtiö Veikkaus Oy. 

Yksinoikeusjärjestelmän on katsottu olevan paras keino torjua rahapelaamisen taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ja  estää rahapeleihin liittyvät väärinkäytökset.

Hallitusohjelman mukaan hallitus uudistaa rahapelijärjestelmää avaten sitä lisenssimallilla kilpailulle viimeistään 1.1.2026. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia haittoja sekä parantaa rahapelijärjestelmän kanavointiastetta.

Rahapeleistä kertyvät tuotot on perinteisesti käytetty yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. Vuodesta 2024 lähtien Veikkaus Oy:n tuotto käytetään ilman määriteltyjä käyttökohteita valtion talousarvion mukaisiin menoihin. 

Arpajaislaki säätelee pelaamista

Suomessa rahapelaamista sääntelee arpajaislaki. Arpajaislain tarkoituksena on

  • pelaajien oikeusturvan takaaminen
  • väärinkäytöksien ja rikoksien estäminen
  • pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen.

Sisäministeriö vahvistaa rahapelien pelisäännöt asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säännellään puolestaan muun muassa pelaajille maksettavista voitto-osuuksista, voittojen pyöristämisestä, raha-automaattien, kasinopelien ja erityisten pelisalien enimmäismääristä sekä pelikasinoiden lukumäärästä, sijaintipaikoista ja aukioloajoista.

Rahapelien toimeenpanon ja markkinoinnin valvonnasta vastaa Poliisihallitus.

Pelaaminen edellyttää täysi-ikäisyyttä ja tunnistautumista

Rahapelejä ei myydä alaikäisille eikä velaksi. Alaikäisten suojelemiseksi pelihaitoilta arpajaislaissa on rahapelien yleinen 18 vuoden alaikäraja. Sisäministeriön asetuksella säädetään verkossa pelattavia rahapelejä koskevista pelaamisen hallintaan liittyvistä rajoituksista. 

Rahapelaaminen edellyttää tunnistautumista Veikkaus Oy:n asiakkaaksi. 

Pelaajan tunnistamiseksi Veikkaus Oy edellyttää rekisteröitymistä pelaajaksi. Pakollinen tunnistautuminen mahdollistaa viranomaisen, Veikkaus Oy:n tai pelaajan itsensä asettamien pelaamisrajoitusten käyttämisen, peliestojen asettamisen sekä pelaamista koskevien omien kulutustietojen seurannan.   

Veikkaus Oy:n lisäksi ikärajavalvonta kuuluu asiamiesten ja raha-automaattien käyttöä varten tilan luovuttaneiden, kuten esimerkiksi elintarvikeliikkeiden ja kioskien tehtäviin. Ikärajavalvonnan laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Rahapelien markkinoinnissa rajoituksia

Rahapelien markkinointia ei saa kohdistaa alaikäisiin tai muutoin haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, eikä sillä saa luoda runsaalle pelaamiselle myönteistä mielikuvaa. Markkinoinnilla ei saa myöskään arkipäiväistää rahapelaamista tai esittää rahapelaamista ratkaisuna henkilön taloudellisiin ongelmiin. Arpajaislaki sisältää säännöksiä myös muista kielletyistä markkinointikeinoista ja -tavoista. 

Veikkaus Oy saa markkinoida yhtiötä ja rahapelejä, jos se on määrältään, laajuudeltaan, näkyvyydeltään ja toistuvuudeltaan maltillista sekä välttämätöntä rahapelikysynnän ohjaamiseksi arpajaislailla säänneltyyn rahapelitoimintaan ja vähemmän haittoja aiheuttavaan rahapelaamiseen.

Erityisiä pelihaittariskejä sisältävien pelien, kuten esimerkiksi raha-automaatti- ja kasinopelien markkinointi on kiellettyä muualla kuin erityisissä pelisaleissa ja pelikasinoissa, joihin pelit on sijoitettu. Markkinointikiellosta huolimatta erityisiä pelihaittariskejä sisältävien pelien osaltakin on sallittua antaa tietoa näiden pelien pelipaikoista.

Muiden kuin Veikkaus Oy:n rahapelien markkinointi on kielletty. Poliisihallitus voi kieltää arpajaislain vastaisen markkinoinnin ja asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon. Arpajaislain vastaisesta markkinoinnista voidaan määrätä seuraamusmaksu, joka voidaan kohdistaa myös yksityishenkilöön. Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolinen rahapeliyhtiö voidaan asettaa arpajaislain vastaisen markkinoinnin seurauksena myös maksuliikenne-estojen kohteeksi.  

Lisätietoja

Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö Puhelin:0295488586   Sähköpostiosoite:


Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö Puhelin:0295488573   Sähköpostiosoite: