Kyberrikollisuutta torjutaan yhteistyöllä

Sisäministeriön tehtävänä on huolehtia siitä, että poliisilla on riittävät edellytykset ennalta estää, paljastaa ja selvittää tietoverkkoihin kohdistuvia ja niitä hyödyntäviä rikoksia. Ministeriön kuuluu myös varmistaa, että sen hallinnonalan viranomaisten tehtävien kannalta välttämättömät tietoliikenne- ja tietojärjestelmät toimivat kaikissa olosuhteissa.  Esitutkinta- ja turvallisuusviranomaisilla tulee olla uhan vakavuus huomioon ottaen riittävät toimivaltuudet ennalta estää, paljastaa ja selvittää kyberrikoksia sekä torjua kyberuhkia. EU:n sisäisen turvallisuuden strategian yksi tärkeimmistä painopistealueista on tietoverkkorikollisuuden torjunta.

Tietoverkkorikosten ennalta estämisessä, selvittämisessä ja syyteharkintaan saattamisessa toimivaltaisena viranomaisena toimii pääsääntöisesti poliisi yhteistyössä muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa. Myös Tulli ja Rajavartiolaitos suorittavat toimialoillaan rikostutkintaa ja niihin liittyen tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyväksi käyttävien rikosten tutkintaa. Yhteistyö muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa on tärkeää, koska tietoverkkorikollisuus ja kyberuhat ylittävät valtioiden rajat ja torjunta kuuluu monen eri viranomaisen piiriin.

Tietoverkkorikoksista valtaosa tutkitaan paikallispoliisissa. Kaikissa poliisilaitoksissa toimii digitaalisen todistusaineiston käsittelyyn ja analysoimiseen erikoistuneita yksiköitä. Keskusrikospoliisissa toimii tietoverkkorikosten esitutkintaan erikoistunut yksikkö, Kyberrikostorjuntakeskus, jossa tutkitaan pääasiallisesti tietoverkkoympäristössä tehtyjä laajempia kansainvälisiä rikoskokonaisuuksia.

Lisätietoja

Tiina Ferm, Lainsäädäntöneuvos 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Puhelin:0295488352   Sähköpostiosoite: